Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:45:02
bod č. 8. - Návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického parku Ostrava)
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05499/RM1418/79          .....             08

1) souhlasí
s umístěním sídla společnosti


AD-LAB odštěpný závod


do budovy čp. 375, která je součástí pozemku parc. č. 
4706/1, k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy

umístěné na adrese: Technologická 375/3, 708 00 
Ostrava-Pustkovec


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro