Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:44:41
bod č. 7. - Návrh na záměr města směnit pozemky v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, svěřené MOb
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05498/RM1418/79          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o záměru města směnit níže uvedené 
nemovité věci v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, a to:


z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Pustkovec

- část pozemku parc. č. 4222/1 o výměře 105 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 5643-45/2016 ze dne 20.4.2016 
vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, označená 
jako pozemek parc.č. 4222/7 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava

- část pozemku parc. č. 4223/1 o výměře 6 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 5643-45/2016 ze dne 20.4.2016 
vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, označená 
jako pozemek parc. č. 4223/6 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava


za- část pozemku parc. č. 4403 o výměře 28 m2, která je dle 
geometrického plánu č. 5643-45/2016 ze dne 20.4.2016 
vyhotoveného pro k. ú. Pustkovec, obec Ostrava, označená 
jako pozemek parc. č. 4403/4 v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava

- pozemek parc. č. 4223/4 o výměře 83 m2

ve vlastnictví Andrease Holuši, rok narození 1984, 
Pustkovecká 99/102, Ostrava - Pustkovec,     PSČ 708 00


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit

05498/RM1418/79          .....             08

2) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodu 1) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro