Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:43:18
bod č. 20. - Návrh na vyhlášení výzvy v oblasti kultury "750. výročí první písemné zmínky o městě"
(Poznámka: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05496/RM1418/79          .....             87

1) doporučuje
zastupitelstvu města


vyhradit si schválení výzvy v oblasti kultury "750. 
výročí první písemné zmínky o 
městě" na podporu projektů připomínajících historii 
města Ostravy dle přílohy č. 1 a dle důvodové zprávy 
předloženého materiálu s úpravou


05496/RM1418/79          .....             87

2) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit vyhlášení výzvy v oblasti kultury 
"750. výročí první zmínky o městě" na 
podporu projektů připomínajících historii města Ostravy 
dle bodu 1) tohoto usnesení


05496/RM1418/79          .....             87

3) doporučuje
zastupitelstvu města


schválit rozpočtové opatření, kterým se


- s n i ž u j í

běžné výdaje na ORJ 221

na § 2141, pol. 5169                            
     o         850 tis. Kč


- z v y š u j í

ostatní neinvestiční výdaje na ORJ 160

§ 3319, pol. 5901                             
     o         850 tis. Kč

                                       
       


05496/RM1418/79          .....             87

4) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.

předložit návrhy dle bodů 1), 2) a 3) tohoto usnesení 
zastupitelstvu města na jeho zasedání dne 25.01.2017


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro