Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:29:20
bod č. 17. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního divadla moravskoslezského, p.o.
(Poznámka: Předkládá: Jiří Nekvasil, ředitel NDM)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05494/RM1418/79          .....             42

1) rozhodla
v souladu s § 27, odst. 5, písm. b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o udělení 
předchozího souhlasu s nabytím daru do vlastnictví Národního divadla 
moravskoslezského, příspěvkové organizace, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 
předloženého materiálu

05494/RM1418/79          .....             42

2) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.

vystavit za zřizovatele předchozí souhlas zřizovatele k darovací 
smlouvě dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit
Termín: 09.02.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro