Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:28:37
bod č. 26. - Návrh na poskytnutí neinvestičních účelových dotací pro rok 2017 v oblastech sociální péče a protidrogové prevence
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05493/RM1418/79          .....             86

1) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o:


- poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
v oblasti sociální péče na rok 2017 dle přílohy č. 
1 předloženého materiálu


- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti sociální 
péče na rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 
se subjekty zabezpečujícími sociální služby 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu


- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti sociální 
péče na rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 
se subjekty zabezpečujícími související aktivity 
uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu


05493/RM1418/79          .....             86

2) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o:


- neposkytnutí neinvestičních účelových 
dotací v oblasti sociální péče na rok 2017 dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodů, které 
jsou ve vztahu k jednotlivým žadatelům uvedeny v téže 
příloze


05493/RM1418/79          .....             86

3) doporučuje
zastupitelstvu města

rozhodnout o:


- poskytnutí neinvestičních účelových dotací 
v oblasti protidrogové prevence na rok 2017 dle přílohy č. 4 
předloženého materiálu


- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na 
rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 5 se subjekty 
zabezpečujícími sociální služby uvedenými v 
příloze č. 4 předloženého materiálu


- uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních 
účelových dotací v oblasti protidrogové prevence na 
rok 2017 dle návrhu uvedeném v příloze č. 6 se subjekty 
zabezpečujícími související aktivity 
uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu


05493/RM1418/79          .....             86

4) doporučuje
zastupitelstvu města

schválit finanční rezervu:


- v oblasti sociální péče v celkové 
výši 7.870.000 Kč a


- v oblasti protidrogové prevence v celkové výši 
894.000 Kč


Finanční rezerva je alokována v rozpočtu ORJ 180 pro 
plánovaný rozvoj sociálních služeb dle 4. 
Komunitního plánu sociálních služeb a 
souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 - 
2018 a Strategie protidrogové politiky statutárního města 
Ostravy na období 2016-2020 pro řešení 
mimořádných okolností v průběhu roku 2017


05493/RM1418/79          .....             86

5) doporučuje
zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření, 
kterým se:
- s n i ž u j í

běžné výdaje

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                    27 776 tis. Kč

§ 4351, pol. 5909, ÚZ 7303, ORJ 180                 
o                     1 040 tis. Kč

- z v y š u j í

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským 
subjektům právnickým osobám

§ 4350, pol. 5213, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                      750 tis. Kč


- z v y š u j í

neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím

§ 4311, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     2 045 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 140 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       980 tis. Kč


§ 4344, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       910 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       395 tis. Kč


§ 4350, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       475 tis. Kč

 

§ 4351, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     2 200 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                        70 tis. Kč


§ 4352, pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       230 tis. Kč


§ 4353, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       300 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                        57 tis. Kč


§ 4354, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       350 tis. Kč 

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       200 tis. Kč


§ 4355, pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       700 tis. Kč


§ 4356, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 750 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       550 tis. Kč


§ 4357, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       310 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       560 tis. Kč


§ 4359, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       260 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       400 tis. Kč


§ 4371, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 205 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 720 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 328 tis. Kč


§ 4372, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       150 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       550 tis. Kč


§ 4374, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       870 tis. Kč


§ 4375, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 200 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       480 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 200 tis. Kč
§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       230 tis. Kč


§ 4378, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       598 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     1 410 tis. Kč


§ 4379, pol. 5221, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       825 tis. Kč

       pol. 5222, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                     2 318 tis. Kč

       pol. 5223, ÚZ 7301, ORJ 180                 
o                       100 tis. Kč


- s n i ž u j í

běžné výdaje

§ 4349, pol. 5909, ÚZ 7400, ORJ 180                 
o                      830 tis. Kč


- z v y š u j í

neinvestiční transfery neziskovým a podobným 
organizacím

§ 4311, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                 
 o                       350 tis. Kč

§ 4349, pol. 5221, ÚZ 7400, ORJ 180                 
 o                       120 tis. Kč

§ 4376, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                 
 o                       200 tis. Kč

§ 4378, pol. 5222, ÚZ 7400, ORJ 180                 
 o                       160 tis. Kč


05493/RM1418/79          .....             86

6) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí a schválení 
návrhy uvedené v bodech 1) až 5) tohoto usnesení


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro