Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:26:16
bod č. 34. - ITI ostravské aglomerace ­ výzvy k předkládání projektových záměrů, Interní postupy nositele ITI
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05490/RM1418/79          .....             38

1) schvaluje
text výzvy k předkládání projektových 
záměrů pro opatření 1.2.2 ITI ostravské aglomerace 
„Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním 
znevýhodněním a osob pečujících o děti a 
jiné závislé osoby“ ve vazbě na výzvu č. 45 
Řídícího orgánu Operačního programu 
zaměstnanost (OPZ) "Zvýšit míru zaměstnanosti 
podpořených osob, zejména starších, 
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných" dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


05490/RM1418/79          .....             38

2) schvaluje
text výzvy k předkládání projektových 
záměrů pro opatření 2.1.1 ITI ostravské aglomerace 
„Zvýšit podnikatelské kompetence obyvatel a 
zvýšit motivaci k podnikání“ ve vazbě na 
výzvu č. 45 Řídícího orgánu 
Operačního programu zaměstnanost (OPZ) „Zvýšit 
míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména 
starších, nízkokvalifikovaných a 
znevýhodněných“ dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


05490/RM1418/79          .....             38

3) schvaluje
znění Interních postupů nositele ITI, verze 1.0 dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu


05490/RM1418/79          .....             38

4) ukládá
Magistrátu města Ostrava – odboru strategického rozvoje	vyhlásit výzvu k předkládání 
projektových záměrů pro opatření 1.2.2 ITI 
ostravské aglomerace "Zvýšení zaměstnatelnosti 
osob se zdravotním znevýhodněním a osob 
pečujících o děti a jiné závislé osoby" 
ve vazbě na výzvu č. 45 Řídícího orgánu 
Operačního programu zaměstnanost (OPZ) "Zvýšit 
míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména 
starších, nízkokvalifikovaných a 
znevýhodněných" dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu
	vyhlásit výzvu k předkládání 
projektových záměrů pro opatření 2.1.1 ITI 
ostravské aglomerace "Zvýšit podnikatelské 
kompetence obyvatel a zvýšit motivaci k 
podnikání" ve vazbě na výzvu č. 45 
Řídícího orgánu Operačního programu 
zaměstnanost (OPZ) "Zvýšit míru zaměstnanosti 
podpořených osob, zejména starších, 
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných" dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 12.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro