Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:25:37
bod č. 33. - Projekt Resolve - dohoda o spolupráci a dotační smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem
(Poznámka: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05489/RM1418/79          .....             38

1) rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtu Moravskoslezského kraje mezi příjemcem 
statutárním městem Ostrava a poskytovatelem 
Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 70890692 na úhradu 
cestovních výdajů příjemce v souvislosti s aktivitami v 
rámci realizace projektu „RESOLVE“ podpořeného v 
rámci Operačního programu INTERREG EUROPE dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu


05489/RM1418/79          .....             38

2) rozhodla
o uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z 
rozpočtu statutárního města Ostravy mezi poskytovatelem 
statutárním městem Ostrava a příjemcem 
Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 70890692 na úhradu 15% 
cestovních výdajů poskytovatele v souvislosti s aktivitami v 
rámci realizace projektu „RESOLVE“ podpořeného v 
rámci Operačního programu INTERREG EUROPE dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu

05489/RM1418/79          .....             38

3) souhlasí
s uzavřením Dohody o spolupráci mezi statutárním 
městem Ostrava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. 
října 117, 702 18 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 70890692 a 
statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČO: 00300535 v souvislosti s 
aktivitami v rámci realizace projektu „RESOLVE“ 
podpořeného v rámci Operačního programu INTERREG EUROPE 
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


05489/RM1418/79          .....             38

4) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření Dohody o spolupráci dle bodu 3) tohoto 
usnesení


05489/RM1418/79          .....             38

5) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro