Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:23:13
bod č. 24. - Přijetí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pro projekt Firemní školky města Ostravy, p.o. s názvem "Barevná školka"
(Poznámka: Předkládá: Jana Madecká, ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o.)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05487/RM1418/79          .....             42

1) souhlasí
s přijetím dotace z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání od poskytovatele Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy se sídlem 
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha, IČO: 00022985 na projekt 
„Barevná školka“ dle podmínek viz 
příloha č. 1 předloženého materiálu


05487/RM1418/79          .....             42

2) žádá
ředitelku Firemní školky města Ostravy, příspěvkové 
organizace 

o zabezpečení všech potřebných úkonů 
spojených s realizací projektu dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodpovídá: Jana Madecká, ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o.
Termín: 31.12.2018
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro