Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:16:08
bod č. 18. - Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO
(Poznámka: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05483/RM1418/79          .....             35

1) souhlasí
s návrhem navýšit odměny neuvolněných členů 
zastupitelstva za výkon funkce o 4% z aktuální 
výše odměn se zaokrouhlením odměny na celé 
stokoruny a stanovit je včetně pravidel pro sčítání 
jednotlivých odměn s účinností od 1. 2. 2017 
následovně:


a) člen zastupitelstva - základní odměna 1 721 Kč + 
příplatek 879 Kč, tj. celkem 2 600 Kč


b) člen rady - základní odměna 5 600 Kč,


c) předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady - 
základní odměna 4 900 Kč,


d) člen výboru zastupitelstva nebo komise rady - základní 
odměna 3 500 Kč,


e) příplatek podle počtu obyvatel ve výši 879 Kč se 
poskytuje pouze za 1 funkci uvedenou pod písmenem b) - d) v 
uvedeném pořadí,


přičemž sčítání jednotlivých odměn se omezuje 
takto:


a) odměna za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady se zahrnuje 
do celkové měsíční odměny ve všech 
případech,


b) k tomu se přičítají odměny za výkon jiných dvou 
nejvyšších funkcí,


c) nesčítají se odměny za výkon funkce předsedy 
výboru (komise) a člena téhož výboru (komise).05483/RM1418/79          .....             35

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

předložit návrh dle bodlu 1) tohoto usnesení k 
projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města na jeho 
jednání dne 25. 1. 2017Zodpovídá: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., vedoucí odboru platového a personálního
Termín: 25.01.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro