Zasedání č. 201702 - 79. schůze rady města Dne 10.01.2017 10:10:06
bod č. 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
05481/RM1418/79          .....             28

1) projednala

odstoupení XXXX XXXXXX XXXXXXX z funkce člena dozorčí rady společnosti Dům 
kultury města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

05481/RM1418/79          .....             28

2) souhlasí
se zánikem funkce člena dozorčí rady společnosti Dům kultury 
města Ostravy, a.s. dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu ke dni 10. 1. 2017


05481/RM1418/79          .....             28

3) volí

do funkce člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. místo 
odstupující osoby dle bodu 1) tohoto usnesení
XXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

05481/RM1418/79          .....             28

4) schvaluje
členovi dozorčí rady dle bodu 3) tohoto usnesení smlouvu o 
výkonu funkce dle přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 11 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Pro Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro