Výsledky hlasování na zasedání č. 201648 - 78. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 13.12.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 78. schůze rady města dne 13.12.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor )
2 37. - Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
3 65. - Schválení objednávky studie rekonstrukce sportovního hřiště na pozemcích parcelních č. 1150/1 a 1150/2 v katastrálním území Moravská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
4 69. - Žádost spolku FC Vítkovice 1919 z.s., o změnu termínu použití a termínu předložení finančního vypořádání poskytnuté účelové investiční dotace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
5 71. - Návrh Smlouvy o spolupráci při tvorbě webového portálu a mobilní aplikace - Sportuj v Ostravě. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
6 72. - Schválení objednávky pro zajištění reklamních předmětů pro propagaci ME v krasobruslení 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
7 26.VZ - Veřejná zakázka "Propagace IAAF KP Ostrava 2018", poř. č. 211/2016 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
8 46. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska (Ženeva) ve dnech 28.­31.10.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, p.o.)
9 49. - Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt „Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku v ZŠ v Krásném Poli“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta Městského obvodu Krásné Pole)
10 50. - Příprava projektu s názvem "10 let partnerství" a podání žádosti o poskytnutí dotace z Fondu mikroregionů v Euroregionu Silesia 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta Městského obvodu Krásné Pole)
11 51. - Zahájení přípravy a podání žádosti o podporu pro projekt "Červený, bílý, modrý: dialog polsko-český" ke spolufinancování z programu Interreg V-A Česká republika ­ Polsko 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
12 52. - Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt "Ozdravné pobyty dětí" v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
13 66. - Souhlas s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika ­ Polsko s polským městem Skoczów k projektu proměny Sadu Dr. Milady Horákové 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
14 67. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2017 pro podprogram 117D062 "Regenerace sídlišt" pro projekt "Regenerace sídliště Muglinov-4.etapa" 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonkova, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
15 53. - Návrh na likvidaci dlouhodobé poskytnuté zálohy - Su/Au 465/189 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
16 54. - Návrh na nájem psa k výkonu služby u Městské policie Ostrava při záchranných pracích 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
17 55. - Návrh na uzavření Dohody o zajištění odborné praxe mezi statutárním městem Ostrava a Masarykovou univerzitou Brno 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
18 5. - Ukončení realizace projektu Přestupní uzel Hulváky, 1. etapa 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
19 56. - Vyhodnocení marketingové kampaně s leteckou společností Ryanair a se Statutárním městem Olomouc 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
20 63. - Projednání návrhů usnesení Správní rady sdružení právnických osob TROJHALÍ Karolina 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
21 73. - Objednávka opravy výsadeb poničených vandalismem v rámci projektu "Izolační zeleň města Ostravy - projekt 04" 10 10
(Pozn: návrh na stažení materiálu)
22 74. - Zajištění zpracování podkladů pro žádost o kandidaturu Statutárního města Ostravy (zadavatele) na titul European Green Capital (EGC) 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
23 48. - Návrh na udělení souhlasu podle čl. 8 odst. 3 Statutu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
24 64. - Navržení člena dozorčí rady společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
25 47. - Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč Dětskému ranči Hlučín z.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
26 19.VZ - Zadání zakázky malého rozsahu na tisk dvou čísel publikace Ostrava Metropolitan Magazine v roce 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
27 20.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na tisk měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
28 21.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na distribuci měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
29 11. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
30 24. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
31 40. - Návrh na odpis nedobytných pohledávek právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
32 3.MZP - Návrh na jmenování Mgr. Jany Schikorové ředitelkou Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
33 32. - Návrh na snížení neinvestičního příspěvku (provoz) Domovu Korýtko, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
34 70. - Návrh na pověření ředitelky Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, se sídlem Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956,k zastupování zřizovatele 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
35 8.VZ - Veřejná zakázka "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava - aktivizační kurzy", poř. č. 170/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
36 2.MZP - Návrh na úpravu platu ředitele PLATO Ostrava, příspěvková organizace, a návrh dodatku č. 2 k Zásadám pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora, Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
37 4.MZP - Projednání vybraných bodů valné hromady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
38 9. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 0149/2011/MJ o dodávce médií a poskytování služeb spojených s nájmem nebytových prostor v budově na ul. 30. dubna 635/35 v Moravské Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 15. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemky ve vlastnictví SMO za účelem provedení kontrolního atmogeochemického průzkumu a případného měření dynamiky výstupů důlních plynů na povrch pro společnost Green Gas DPB, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
40 16. - Návrh na souhlas oprávněného z věcného břemene s realizací stavby pro investora SPRINT TRADING s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
41 17. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, se společností Asental Land, s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
42 18. - Návrh na souhlas s umístěním přípojek do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemních smluv 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
43 19. - Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Hrabová, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
44 20. - Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pro Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Předchozí souhlas rady města s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám na nemovitosti v k.ú. Poruba, obec Ostrava pro Městský obvod Poruba. 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
45 21. - Návrh na uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor (ul. 30. dubna) 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
46 22. - Odpisový plán na rok 2017 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
47 23. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
48 30. - Návrh na uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě a smlouvě o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře, návrh na uzavření dohody o úhradě za bezesmluvní užívání 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
49 31. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvy formou uzavření dodatků 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
50 33. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
51 34. - Návrh dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení bezbariérového charakteru č. 12, Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
52 36. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
53 41. - Návrh na přijetí veřejného osvětlení v k.ú. Poruba, obec Ostrava od Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o. a uzavření převodní smlouvy 10 10
(Pozn: hlasování o variantě A))
54 58. - Stanovisko k realizaci záměru výstavby a provozování podporovaných bytů v lokalitě ul. Petra Křičky, Moravská Ostrava a Přívoz, dle podmínek programu "Podpora bydlení", podprogram "Podporované byty" pro rok 2017 Ministerstva pro místní rozvoj 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
55 59. - Informace o majetkoprávním vypořádání staveb ve vlastnictví právnických osob umístěných na částech pozemku ve vlastnictví SMO parc.č. 2634/8 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Návrh na záměr výpůjčky části pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
56 62. - Návrh na uzavření pachtovní smlouvy (Radniční stravovací komplex na Prokešově náměstí 8) 10 10
(Pozn: hlasování o variantě C))
57 68. - Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem 2 bytů zvláštního určení bezbariérového charakteru v domě na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
58 6. - Návrh na uzavření smluv o budoucích služebnostech inženýrských sítí týkajících se staveb zahrnutých do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
59 7. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2504/2015/OI/ZFUN ze dne 19.10.2015 na realizaci stavby "Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
60 12. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1470/2015/OI/ZFUN ke stavbě "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně celkové rekonstrukce komunikace, chodníků na ul.Tvorkovských" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
61 14. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti)" a "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami odboru investičního zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
62 44. - Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z evidence investičního odboru 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
63 2.VZ - Veřejná zakázka "Cyklostezka Polanka nad Odrou - žel. přejezd, ul. K Pile (PD, IČ, AD)", poř. č. 224/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
64 45. - Návrh na odpis pohledávky statutárního města Ostravy v rámci stavby 6024 "Komunitní centrum Ostrava" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
65 4.VZ - Veřejná zakázka "Výstavba technické infrastruktury osady Janová - Polanka n. Odrou", poř. č. 149/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 5.VZ - Veřejná zakázka "Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka", poř. č. 214/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
67 6.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken", poř. č. 196/2015 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
68 11.VZ - Veřejná zakázka "Odkanalizování MOb Polanka nad Odrou, 4. etapa, část I - Pasport", poř.č. 206/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
69 12.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce ORG 4098 "Rekonstrukce veřejného osvětlení se sítí NN ul. U Lesa", v městském obvodu Ostrava - Jih a Stará Bělá 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
70 13.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zajištění přípravy akcí "Osvětlení přechodu pro chodce na ulici Novoveská u ul. Strmá" v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky a a "Rekonstrukce VO Muzejní" v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v rámci ORG 4042 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
71 23.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ulici Krásnopolská (PD+AD)", poř. č. 205/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
72 24.VZ - Veřejná zakázka "Demolice bytových domů ul. Verdiho 2,4", poř. č. 244/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
73 8. - Předchozí souhlas rady města k převodu a prodeji nemovitostí svěřené městskému obvodu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
74 42. - Vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
75 57. - Návrh na přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
76 1.VZ - Veřejná zakázka "Architektonická studie - Nové Lauby", poř. č. 236/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
77 1. - Přehled projektů pro poskytnutí finančního daru v rámci projektu „Koruna ze vstupu“ a návrh na snížení neinvestičního příspěvku na provoz Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
78 25. - Změna charakteru části transferu poskytnutého na realizaci projektu "Zahrada novostavby mateřské školy ul. Stanislavského" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
79 2. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
80 26. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
81 18.VZ - Veřejná zakázka "Zpracování lesních hospodářských osnov", poř. č. 246/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
82 28. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 12.4.2016 na zajištění produktů Oracle s Ministerstvem vnitra 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
83 29. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 12.4.2016 na zajištění produktů Cisco Systems s Ministerstvem vnitra 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
84 35. - Prováděcí smlouva na technickou podporu produktu VMware se spol. MERIT GROUP a. s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu )
85 43. - Informační koncepce města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
86 60. - Návrh na uzavření Licenční smlouvy o užití Digitálního modelu povrchu ČR mezi statutárním městem Ostrava a organizační složkou státu Česká republika - Zeměměřický úřad, IČO: 6045 8500 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
87 7.VZ - Smlouva o poskytování služby telekonference se spol. K2 atmitec s.r.o. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
88 17.VZ - Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekty "Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava" a "Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
89 61. - Úprava rozpočtu r. 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
90 1.MZP - Návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru kanceláře primátora a odboru legislativního a právního k 1.1.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
91 10. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
92 3. - Souhlas vlastníka s Výhledovým plánem obnovy a údržby na rok 2017 pro Ozdravné centrum Ještěrka - majetku užívaného na základě koncesní smlouvy 2987/2009/ŠK/LPO ze dne 1.1.2010 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
93 4. - Návrh na změnu ceny pro vodné a stočné v průmyslové zóně Mošnov pro rok 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
94 13. - Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících - SmVaK a Statutární město Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
95 3.VZ - Veřejná zakázka "Plynová, tlaková a tepelná zařízení v objektech SMO", poř. č. 235/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
96 9.VZ - Veřejná zakázka "Projekty - "Koncepce bydlení - pilotní ověření" a "Prevence ohrožení rodiny" - kancelářské vybavení", poř. č. 218/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
97 10.VZ - Provádění úklidových prací v objektech útulku pro psy v roce 2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
98 14.VZ - Veřejná zakázka "Úklidové práce v objektu bývalé UB", poř. č. 231/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
99 15.VZ - Veřejná zakázka "Ostraha objektů Městského stadionu", poř. č. 248/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
100 16.VZ - Veřejná zakázka "Dodávka el. energie - letiště", poř. č. 211/2016 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
101 22.VZ - Veřejná zakázka "Městský stadion - ošetřování fotbalového hřiště", poř.č. 247/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
102 27. - Kontrola plnění usnesení rady města za období říjen 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)