Výsledky hlasování na zasedání č. 201647 - 77. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 06.12.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 O. - Schválení programu 77. schůze rady města dne 6.12.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor )
2 3. - Schválení Smlouvy č. ERS-CZ/2016/168 o financování mikroprojektu typu A realizovaného v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
3 38. - Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč paní Haně Opočenské, vnučce plukovníka ve výslužbě Bedřicha Opočenského, čestného občana statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
4 40. - Informativní zpráva - rozestavěná stavba na ul. 28. října v Ostravě 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
5 54. - Přezkumné jednání, schůze věřitelů a možná účast ve věřitelském výboru dlužníka - společnosti ELSPOL, s. r. o. 11 11
(Pozn: hlasování o variantě B))
6 42. - Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.- návrh změn v orgánech spolku 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
7 46. - Ukončení realizace projektu Sportovní a zábavní cíl na soutoku Ostravice a Lučiny v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
8 47. - Souhlas s přípravou realizace investičních akcí v areálu Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace a způsobem jejich financování z rozpočtu statutárního města Ostrava v roce 2017. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
9 18. - Přijetí dotace na projekt Ostrava - Modernizace městského kamerového systému v rámci Programu prevence kriminality 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
10 26. - Návrh na schválení dodatku č. 9 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
11 20. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ev. č. 0624/2016/KVA 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
12 7. - SVČ Ostrava - Moravská Ostrava, p.o. - změna termínů čerpání poskytnutých příspěvků a souhlas se změnou na nemovitém majetku nad 40 tis. Kč v souvislosti s realizací volnočasové zóny 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Milada Božeková, ředitelka SVČ Ostrava - Moravská Ostrava. p.o.)
13 5. - Obecně závazná vyhláška č... /2016 o školských obvodech mateřských škol zřizovaných zastupitelstvy městských obvodů Statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
14 56. - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Czech Figure Skating s.r.o. na oficiální FAN zónu v rámci ME v krasobruslení 2017 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
15 2.MZP - Pravidla pro ustavení a jednání komisí při zadávání veřejných zakázek 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
16 10. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, pro fyzickou osobu 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
17 11. - Návrh na zrušení bodu usnesení RM, zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro oprávněné: PODA a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
18 12. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s fyzickými osobami 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
19 13. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Ves u Ostravy (lokalita ul. Fričova), a návrh koupit pozemky v k. ú. Hošťálkovice (lokalita ul. Postranní), obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
20 14. - Návrh na záměr města prodat nemovitou věc v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
21 15. - Návrh na záměr města prodat a návrh na záměr města pronajmout část pozemku p.p.č. 306/1, k.ú. Muglinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
22 16. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v rámci stavby "Cyklostezka W, Poruba - Krásné Pole" 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
23 17. - Návrh na výkup pozemku v k.ú. Poruba-sever, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 24. - Návrh na přijetí daru věci movité od Moravskoslezského kraje a uzavření darovací smlouvy Návrh na svěření věci movité městskému obvodu Radvanice a Bartovice 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 25. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava s Charitou Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 28. - Návrh prodat nemovitou věc (lokalita ul. Slovenská), obec Ostrava, a návrh na uzavření příslušné smlouvy o zřízení služebnosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
27 29. - Návrh směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ (lokalita ul. Syllabova) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 30. - Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Návrh na záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 31. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský Les. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 32. - Informace o provedených technických zhodnoceních budov v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (areál Městské nemocnice Ostrava) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 33. - Návrh schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině právnické osoby Čtyřlístek, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 34. - Návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu se společností UNIGEO a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
33 35. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy a dohody o úhradě za bezesmluvní užívání na část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava se společností LYRIX centrum, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
34 36. - Návrh na neuzavření podnájemní smlouvy a návrh na uzavření dodatku k podnájemní smlouvě (ul. 30. dubna) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 37. - Návrh prodat nemovité věci a movité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
36 43. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Zábřeh-Hulváky a v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
37 44. - Návrh nevyužít předkupní právo k pozemkům v k.ú. Hrabová, obec Ostrava a návrh na záměr města prodat část pozemku v k.ú. Svinov, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
38 49. - Návrh na záměr vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 50. - Návrh na prodej nemovitostí v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
40 53. - Návrh koupit věci v k. ú. Přívoz, obec Ostrava v rámci stavby "Ostravské muzeum městské hromadné dopravy" 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
41 55. - Návrh na záměr města pronajmout část nemovité věci a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce vše v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
42 1. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní ev. č. 1308/2016/OI se společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
43 2. - Návrh na vystavení objednávky pro akci ORG 8211 "Rekonstrukce objektu bývalých městských jatek" v Moravské Ostravě, na zpracování zaměření současného stavu objektu. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
44 4. - Návrh na uzavření "Kupní smlouvy" v souvislosti se stavbou "Odkanalizování jižní části Svinova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
45 39. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby "Vybavení křižovatky č. 4077 Martinovská, Provozní, 1. Čs. armádního sboru SSZ" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
46 2.VZ - Veřejná zakázka "Cyklostezka ul. Želivského, Na Rovince (PD+AD+IČ)", poř. č. 220/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce komunikace pro pěší v bermě řeky Ostravice (PD+AD+IČ)", poř. č. 222/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 8.VZ - Veřejná zakázka "Domov pro seniory Hulváky (PD+AD+IČ)", poř. č. 159/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 9.VZ - Veřejná zakázka "Odstranění RD Michálkovická II", poř. č. 234/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 9. - Záměr na vyhlášení architektonické soutěže na lávku přes řeku Ostravici 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
51 21. - Předchozí souhlas rady města k pronájmu nemovitosti svěřené městskému obvodu a k nabytí nemovitostí do majetku města 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
52 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování Územní studie "VP - 15/2016 Stará Plesná - veřejné prostranství" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
53 6.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o uzavření smlouvy na zpracování "Územní studie - oprava podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
54 48. - Záměr provedení analýzy ICT procesů a služeb města Ostravy a přípravy zadávací dokumentace na provedení této analýzy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Petr Mika, předseda Komise pro IT/IS města)
55 19. - Poskytnutí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší od společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
56 3.VZ - Návrh smlouvy o poskytování maintenance a technické podpory se spol. SODATSW spol. s r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
57 51. - Rozdělení příjmů z odvodu výtěžku z provozování výherních hracích přístrojů pro městské obvody 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
58 52. - Úprava rozpočtu r. 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
59 1.MZP - Návrh dohody o náhradě ušlého výdělku uzavřené mezi zaměstnavatelem - Statutárním městem Ostrava a zaměstnancem Mgr. A. M. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., vedoucí odboru platového a personálního)
60 6. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
61 8. - Vyjádření k projektové dokumentaci objektů přeložek a úprav vodovodů a kanalizací v rámci stavby silničního obchvatu obce Mošnov 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
62 22. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce uměleckých děl a sbírkových předmětů na období od 1.1.2017 do 31.12.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
63 4.VZ - Veřejná zakázka "Údržba objektů a dřevin na řece Ostravici", poř. č. 223/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
64 7.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na uzavření roční servisní smlouvy pro vzduchotechnická a klimatizační zařízení v majetku SMO 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
65 57. - Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
66 58. - Smlouva o poskytnutí finančních prostředkůz rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 11 11
(Pozn: hlasování o zařazení do programu)
67 58. - Smlouva o poskytnutí finančních prostředkůz rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)