Výsledky hlasování na zasedání č. 201646 - 76. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 29.11.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 O. - Schválení programu 76. schůze rady města dne 29.11.2016 10 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor )
2 O. - Schválení programu 76. schůze rady města dne 29.11.2016 10 10
(Pozn: požadavek na nové hlasování)
3 61. - Schválení přípravy projektu a podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu Podpora bydlení pro rok 2017, Podprogramu Regenerace sídlišť pro projekt „Regenerace sídliště Vršovců ­ IV. etapa“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
4 62. - Zahájení přípravy projektu a podání žádosti o dotaci na projekt "Kulturní akce v městském obvodě Stará Bělá, konané v rámci oslav 745. výročí vzniku obce Stará Bělá (1272-2017) 10 10
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
5 49. - Zásady poskytování pracovního volna s náhradou mzdy a náhrady ušlého výdělku členům zastupitelstva města, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni( pro rok 2017) 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
6 4. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc říjen 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
7 80. - Schválení podání žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostředí pro projekt"Pořízení vozidel na alternativní pohon" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
8 5. - Návrh na zápis značky (loga) „fajnOVA“ do rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
9 10. - Souhlas s dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektům „Tramvajová zastávka Karolina, Nová ul. Porážková I ­ realizace a Prodloužená ul. Porážková“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
10 11. - Ukončení realizace projektu Prodloužená ul. Ruská 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 50. - Informace k ukončení projektů "Cyklistická trasa O, Ostrava-Radvanice" a "Cyklostezka Chemické osady, Grmelova" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 76. - ITI ostravské aglomerace - výzva k předkládání projektových záměrů, změny v Řídícím výboru ITI 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 2. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do Francie (Cannes) ve dnech 13.-16.03.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
14 5.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu na distribuci měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
15 6.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu na tisk měsíčníku Ostravská radnice v roce 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
16 11.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu na tisk publikace s názvem Ostrava Metropolitan Magazine v roce 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
17 63. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
18 64. - Podnět občana statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
19 75. - Návrh programu 22. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 14. 12. 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
20 77. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
21 78. - Návrh změny stanov společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
22 51. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
23 12. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstků primátora, do Ruské federace (Volgograd) ve dnech 30.10 ­ 2.11. 2016. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora, Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
24 3. - Návrh dohody o ukončení výkonu pěstounské péče v zařízení pro výkon pěstounské péče 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
25 9.VZ - Veřejná zakázka "Koncepce bydlení - pilotní ověření ve městě Ostrava - zajištění evaluace a vedení fokusní skupiny", poř. č. 138/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
26 33. - Návrh na uložení odvodu a poskytnutí neinvestičního příspěvku Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci 11 11
(Pozn: Předkládá: JUDr. Jarmila Hájková, ředitelka Divadla loutek Ostrava, p.o.)
27 34. - Navýšení neinvestičních příspěvků na provoz na rok 2016 městským organizacím z oblasti kultury 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Barbora Stankušová, vedoucí odboru kultury a volnočasových aktivit)
28 59. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
29 55. - Zásady na poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém roce 2017/2018 a vyhlášení výběrového řízení 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
30 56. - Schválení Místního plánu inkluze v oblasti vzdělávání, přílohy Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava 2015-2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
31 68. - Podání žádosti o dotaci pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
32 1.MZP - Sdělení stanoviska akcionáře obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 11 11
(Pozn: Hlasování o variantě A))
33 1.MZP - Sdělení stanoviska akcionáře obchodní společnosti Garáže Ostrava, a.s. 11 11
(Pozn: Požadavek na nové hlasování (variantě A ))
34 14.VZ - Veřejná zakázka „Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava - JŘSU“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
35 14. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Proskovice, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 15. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
37 16. - Návrh na nesouhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN a návrh na uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
38 17. - Návrh na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti evid.č. 1811/2015/MJ ze dne 1.7.2015 k pozemku ve vlastnictví V-PODLAHY, s.r.o. pro statutární město Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 18. - Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy o zřízení služebnosti se společností Multi Veste Czech Republic 5, s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
40 19. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Stará Bělá a v k.ú. Vítkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
41 20. - Návrh na záměr města neprodat část pozemku ul. Zborovská v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemek ul. Muglinovská v k.ú. Přívoz, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat část pozemku ul. Valchařská v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
42 21. - Návrh na odejmutí nemovitých věcí městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
43 22. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
44 35. - Návrh na souhlas s umístěním sjezdu a nájezdu do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, návrh na uzavření nájemní smlouvy a návrh na uzavření smluv o zřízení služebností 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
45 36. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Veolia Energie ČR, a.s. a návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., jako oprávněným a Dopravním podnikem a.s., jako investorem 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
46 37. - Návrh na zřízení věcných břemen, uzavření smluv o zřízení věcných břemen, uzavření dodatků ke smlouvám o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
47 38. - Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
48 39. - Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
49 40. - Návrh koupit spoluvlastnické podíly části pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava v rámci stavby "Kanalizační síť Nová Ves - Jih, Inženýrské sítě 2. Etapa" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
50 41. - Návrh koupit pozemek v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava v rámci stavby "Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá-II. etapa" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
51 42. - Návrh na neuznání vydržení vlastnického práva k pozemku v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
52 43. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
53 52. - Návrh na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě (ul. Skautská) a informace o neuzavření smlouvy o výpůjčce (budova Radnice města Ostravy) 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
54 53. - Návrh koupit pozemek p.p.č. 23/22, k.ú. Muglinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
55 54. - Návrh na neuzavření/uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření/neuzavření nájemní smlouvy s House VACLAW s.r.o. 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A ))
56 57. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
57 69. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce části pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
58 25. - Návrh na uzavření smluv o budoucích služebnostech inženýrských sítí týkajících se staveb kanalizace v Nové Bělé zahrnutých do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
59 26. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" v souvislosti se stavbou odboru investičního "Zvýšení protipovodňové ochrany města - ul. U Hrůbků" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
60 27. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení věcného břemene - služebností" a "Smlouvy o zřízení služebnosti" v souvislosti se stavbou "Prodloužení cyklostezky - lávka přes Ostravici, Ostrava - Hrabová" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
61 48. - Návrh na uzavření smluvních vztahů při zři zřízení věcných břemen přeložek inženýrských sítí v souvislosti se stavbami investičního odboru. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
62 3.VZ - Veřejná zakázka " Oprava dešťové kanalizace - Ostrava Plesná", poř. č. 196/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
63 4.VZ - Veřejná zakázka "Nová radnice - rekonstrukce fasády a oken - TDS", poř. č. 165/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
64 7.VZ - Veřejná zakázka "Výstavba technické infrastruktury osady Janová - Polanka n. Odrou (TDS+BOZP)", poř. č. 221/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
65 8.VZ - Veřejná zakázka "Skořápka - PD+AD+IČ", poř. č. 193/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
66 15.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova", poř. č. 200/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
67 18.VZ - Veřejná zakázka "Cyklistická stezka Proskovická, Blanická - TDS a BOZP", poř.č. 201/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
68 19.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace ul. Rudolfova", poř.č. 197/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
69 20.VZ - Významná veřejná zakázka "Tramvajové mosty ul. Plzeňská II.", poř. č. 164/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
70 6. - Návrh na pořízení změny Územního plánu Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
71 7. - Ukončení pořizování změny Regulačního plánu v lokalitě Studentská 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
72 8. - Informace o průběhu pořizování změny č. 1 Územního plánu Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
73 13. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
74 79. - Bytový dům č. p. 1390 v k.ú. Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch.Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
75 44. - Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na pořízení videokamery pro dobrovolnou stráž Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
76 47. - Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se stanovuje zákaz spalování suchého rostlinného materiálu na území města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
77 66. - Návrh na schválení Environmentální politiky a stanovení environmentálních cílů při zavádění systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
78 67. - Návrh na uzavření reklamního partnerství mezi statutárním městem Ostrava a Skupinou ČEZ při poskytnutí prostředků do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
79 12.VZ - Schválení přípravy a podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt "Ověření aktuálního stavu kontaminace v areálu TROJEK, a.s. (bývalé Zachemo) v Ostravě a analýza rizik". Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
80 1. - Schválení podání žádosti o účelovou dotaci na výkon činnosti jednotného kontaktního místa na rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Ivo Korduliak, vedoucí odboru Živnostenský úřad)
81 45. - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Ostrava - Hošťálkovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
82 46. - Návrh dodatku č. 27 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
83 58. - Objednávka výměny statistických kamer pořízených v rámci projektu Rozšíření portálu SMO 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
84 60. - Návrh na uzavření smlouvy o poskytování elektronické spisové služby eSpis ve verzi LITE s předmětnými obcemi a organizacemi 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
85 10.VZ - Návrh Smlouvy o dodávce produktu a poskytování služby technické podpory se společností Software 602 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
86 16.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření Kupní smlouvy serverů Blade se společností Proact Czech Republic s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
87 17.VZ - Zadání VZMR a uzavření smlouvy o poskytování služeb technické podpory k produktům Oracle se společností Neit Consulting s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
88 28. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 16/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
89 29. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 17 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
90 29. - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 17 10 10
(Pozn: požadavek na nové hlasování)
91 30. - Návrh nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
92 70. - Snížení kapitálových výdajů investičního odboru roku 2016 k financování výdajů v roce 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
93 71. - Úprava rozpočtu r. 2016 10 10
(Pozn: hlasování návrhu usnesení s úpravou)
94 72. - Snížení výdajů odborů a obvodů v roce 2016 k financování výdajů roku 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
95 73. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu, Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
96 73. - Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 10 10
(Pozn: požadavek na nové hlasování )
97 32. - Návrh darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU na vypravení historického Mikulášského vlaku 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
98 65. - Schválení podání výpovědi Smlouvy o poskytování služeb souvisejících se zajištěním provozu, údržby a oprav pilotní části Inteligentního dopravního systému 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
99 74. - Nařízení města č. ../2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
100 2.VZ - Zadání zpracování investičního záměru stavby "Okružní křižovatka Výstavní - Zelená" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
101 21.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Organizace statické dopravy“, ohlášení živnosti, zpětvzetí výpovědi, záměr na změnu nájemní smlouvy 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou )
102 9. - Návrh na naložení s přebytečným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
103 23. - Návrh na souhlas ke stavbám na pozemcích v katastrálních územích obce Ostrava, jako vlastníka sousedních nemovitostí 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
104 24. - Návrh Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny - ev.č. zákazníka 2831/2016/HS a 2832/2016/HS na hladině nízkého napětí pro rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
105 31. - Návrh Smluv o sdružených službách dodávky zemního plynu zákazníkovi v kategorii maloodběr - ev. č. zákazníka 2572/2016/HS a 2573/2016/HS pro rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
106 1.VZ - Provedení výměny podlahové krytiny v části pavilonu „A“ výstaviště Černá louka 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
107 13.VZ - Veřejná zakázka "Sociální fond", poř. č. 239/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Yvetta Grubl, Ph.D., vedoucí odboru platového a personálního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)