Výsledky hlasování na zasedání č. 201644 - 75. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 15.11.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 75. schůze rady města dne 15.11.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 21. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Petra Čolase, ředitele Zoologické zahrady Ostrava, p.o. do Belfastu, Severní Irsko (Velká Británie) a do Irska ve dnech 19.-28.9.2016 a do Mexika ve dnech 8.-24.10.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Čolas, ředitel Zoologické zahrady Ostrava, p.o.)
3 35. - Zahájení projektové přípravy a schválení podání žádosti pro projekt s názvem "Rekonstrukce sportovního areálu" v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 10 10
(Pozn: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou)
4 2.MZP - Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly u městského obvodu Hrabová v roce 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
5 20. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace č. 1827/2016/KP společnosti Ostravský informační servis, s.r.o. na rekonstrukci pobočky Elektra 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
6 19. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 08.09.2016 do 01.11.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 7.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace Pustkoveckého údolí IZ", poř. č. 192/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
8 32. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace a právnické osobě Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marek Kyjovský, ředitel Domova Korýtko, příspěvková organizace, MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
9 17. - Schválení přípravy projektu na podporu procesu komunitního plánování sociálních služeb a návazných aktivit ve městě Ostrava a zpracování žádosti o finanční podporu z OP Zaměstnanost 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
10 40. - Návrh na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2016 organizaci PLATO Ostrava, p.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marek Pokorný, ředitel PLATO Ostrava, p.o.)
11 15. - Zásady a kritéria pro podání a hodnocení návrhů na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2017 a výzva 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
12 42. - Schválení objednávky studie nové střelnice na ul. Plzeňská v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
13 5. - Návrh uzavřít darovací smlouvu s Moravskoslezským krajem 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
14 6. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemku v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, pro fyzickou osobu 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
15 7. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
16 8. - Souhlas s provedením technického zhodnocení na majetku statutárního města Ostravy nájemcem Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
17 9. - Navýšení hodnoty vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy o realizované technické zhodnocení a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
18 10. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava - ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
19 11. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Posílení energetické výzbroje Masarykova náměstí" na pozemku v k.ú. Moravská Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A))
20 12. - Návrh na přijetí budoucího daru vodovodního řadu a splaškové kanalizace a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací, uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Bytovým družstvem Krásnopolská 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
21 23. - Návrh na souhlas vlastníka pozemku se záborem veřejné zeleně, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, k. ú. Michálkovice a k. ú. Heřmanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí)
22 24. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce a dodatku č. 1 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
23 25. - Návrh na přijetí daru - movitých věcí od zájmového sdružení právnických osob TROJHALÍ KAROLINA, návrh na svěření movitých věcí dodatkem č. 2 ke zřizovací listině právnické osoby PLATO Ostrava, příspěvková organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 34. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce k částem pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se společností Asental Business center s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 38. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., a návrh na uzavření nájemní smlouvy s Kofola Československo a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 39. - Předchozí souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvě o výpůjčce a k nájemní smlouvě pro městský obvod Ostrava - Jih Předchozí souhlas s uzavřením nájemní smlouvy pro městský obvod Svinov 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
27 41. - Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní č. 3035/106, Ostrava - Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 43. - Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú. Muglinov, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 44. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu a smlouvu o činnosti odborného lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ, ve znění dodatků č. 1 - č. 6, návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
30 27. - Návrh na uzavření "Dohody o umístění tělesa na mostě" v souvislosti se stavbou "Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
31 28. - Návrh na uzavření dohody o činnosti a umístění stavby, smlouvy nájemní a smluv o budoucích věcných břemenech týkajících se staveb zahrnutých do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
32 29. - Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech a služebnostech inženýrských sítí týkajících se staveb zahrnutých do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
33 31. - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9.4.2015 ke stavbě "Rekonstrukce ul. Nádražní" v Ostravě 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
34 37. - Návrh Smlouvy o dílo na PD a AD pro stavbu "Odstranění výpustí Těšínská II" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
35 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská- BOZP" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
36 2.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce objektu Střelniční 75/8 - PD+BOZP+AD+IČ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
37 3.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce kanalizace v ul. Mitrovická, č.p. 213-205, Ostrava-Stará Bělá", poř. č. 188/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
38 5.VZ - Veřejná zakázka "Cyklistická stezka Proskovická, Blanická", poř.č. 137/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
39 16. - Bytový dům č. p. 1390 v k.ú. Moravská Ostrava 10 10
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu)
40 36. - Předchozí souhlas rady města k prodeji nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
41 8.VZ - Veřejná zakázka malého rozsahu na činnost organizátora architektonické soutěže "GALERIE JATKA, OSTRAVA" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu, Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
42 2. - Přijetí daru do Fondu pro děti ohrožené znečištění ovzduší od společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
43 33. - Úprava rozpočtu r. 2016 9 9
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou )
44 30. - Návrh tarifních úprav Tarifu ODIS a jeho ceníku pro rok 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Dutko, jednatel společnosti Kordinátor ODIS s.r.o.)
45 4.VZ - Zadání zpracování investičního záměru stavby "Propojení Francouzská - Rudná" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
46 1.MZP - Návrh na změnu organizační struktury dle funkčních míst odboru vnitřních věcí a návrh na úpravu počtu funkčních míst odboru dopravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
47 1. - Návrh na zápis do Kroniky statutárního města Ostravy za roky 2012 a 2013 9 9
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
48 3. - Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování archiválií 9 9
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
49 4. - Úhrada za dálkové kreditování frankovacích strojů 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
50 13. - Návrh Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině VN pro rok 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
51 18. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce hmotného majetku 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
52 26. - Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI ostravské aglomerace 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)
53 45. - Kontrola plnění usnesení rady města za období září 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)