Výsledky hlasování na zasedání č. 201643 - 74. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 08.11.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 74. schůze rady města konané dne 08.11.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 25. - Návrh na naložení s přebytečným majetkem statutárního města Ostravy v užívání Městské policie Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
3 26. - Navýšení počtu funkčních míst zaměstnanců vykonávajících obslužné činnosti u Městské policie Ostrava 11 11
(Pozn: návrh na stažení materiálu)
4 41. - Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Ostrava a společností JUWITAL s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
5 10.VZ - Veřejná zakázka "Úklidové práce MP", poř. č. 152/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
6 42. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Programu MŠMT - Státní podpora sportu pro rok 2017, Programu 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu pro projekt ,,Výstavba veřejného umělého kluziště, šaten a dopravního hřiště při ZŠ Gen. Janka'' 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
7 3. - Schválení podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 na projekt Podzemní kontejnery v Ostravě - Porubě II. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
8 27. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci z programu Státní podpory sportu pro rok 2017 v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro projekt „Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice" 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
9 28. - Ukončení realizace projektu "Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v MO Krásné Pole, II. etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta Městského obvodu Krásné Pole)
10 29. - Ukončení realizace projektu Modernizace výuky v ZŠ Krásné Pole 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Výtisk, starosta Městského obvodu Krásné Pole)
11 52. - Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt „Zajištění bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku v ZŠ v Krásném Poli“ 11 11
(Pozn: návrh na stažení materiálu)
12 34. - Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt "Multifunkční učebna pro přírodní vědy a technické řemeslné obory pro ZŠ Proskovice" 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marie Matějová, starostka)
13 44. - Schválení podání žádosti projektu "Rekonstrukce hřiště MOaP" z programu Státní podpora sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
14 45. - Podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt "Regenerace sídliště - Ostrava, Fifejdy II - V. etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
15 46. - Podání žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení pro rok 2017, podprogramu Regenerace sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt "Regenerace sídliště - Ostrava, Šalamouna - 5B etapa" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
16 43. - Přerušení provozu a termín zápisu do Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Jana Madecká, ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o.)
17 50. - Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI) 11 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 2.VZ - Rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky "Rekonstrukce technického kontejneru", poř. č. veřejné zakázky 177/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
19 18. - Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě - doplnění informativní zprávy 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
20 35. - Rozšíření okruhu informací zveřejňovaných o jednotlivých členech zastupitelstva města - podněty občana města Ing. J. N. 11 11
(Pozn: hlasování o variantě A))
21 9. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
22 37. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace spolku Ostravské centrum nové hudby na uspořádání koncertů v Praze a žádost Kulturního centra Cooltour Ostrava, z.ú. o navýšení poskytnuté dotace 11 11
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
23 20. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., na realizaci 7. ročníku projektu VÁNOČNÍ KLUZIŠTĚ!!! 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
24 30. - Stížnost na ceny vstupného a služeb střediska Vodní svět SAREZA 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
25 32. - Poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Středisku volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o. na opravu hokejbalového hřiště 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. David Střelák, ředitel Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o.)
26 31. - Návrh Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí 2018 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
27 36. - Žádost Ostravské univerzity o použití investičních finančních prostředků na neinvestiční náklady u poskytnuté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
28 38. - Veřejná zakázka malého rozsahu a uzavření Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s vypracováním kompletní žádosti o podporu na projekt „Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II“ a dalších činností v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
29 10. - Návrh na souhlas s přemístěním stavby "Přípojné místo elektřiny a měřícího zařízení pro Inteligentní zastávku MHD Elektra-směr Hlavní nádraží" 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 11. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 12. - Návrh na uzavření dodatku č.1 a dodatku č.3 k nájemním smlouvám (bezbariérové byty na ul. Horní 3033/102, Ostrava-Bělský Les) 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
32 13. - Návrh na záměr výpůjčky nemovitostí v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
33 14. - Návrh na souhlas s umístěním stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s UPC Česká republika, s.r.o., PODA a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
34 17. - Návrh na zrušení usnesení RM č. 04553/RM1418/66 ze dne 30.8.2016 v bodě 2), návrh na uzavření nájemní smlouvy k částem pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 19. - Návrh na zrušení usnesení č. 7283/RM1014/97 a návrh na záměr města prodat stožár veřejného osvětlení na ul. Blahoslavova, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 23. - Návrh na souhlas s umístěním banneru (k.ú. Pustkovec) 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
37 48. - Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s Bytovým družstvem Krásnopolská 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
38 49. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Poruba, obec Ostrava v lokalitě lehké prům. zóny Nad Porubkou (SOLTEX) 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 55. - Návrh na svěření pozemků 919/4, 919/5 v k.ú. Poruba, obec Ostrava městskému obvodu Poruba 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
40 15. - Souhlas s převzetím správy a úhrady plateb el. energie veřejného osvětlení vybudovaného v rámci projektu "Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká", pro Moravskoslezský kraj 11 11
(Pozn: hlasování o variantě B))
41 53. - Návrh na směnu pozemků v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
42 7. - Návrh na uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu" v souvislosti se stavbou "Propojení kanalizace ul. Trnkovecká a Těšínská na sběrač B" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
43 8. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.2150/2015/OI/ZFUN ke stavbě "Rekonstrukce vodovodu ul.Šenovská" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
44 16. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2056/2014/OI/LPO ze dne 06.10.2014 ke stavbě „Stará Bělá, propojení stávající kanalizace na sběrač D“ v k.ú. Stará Bělá 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
45 21. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě příkazní č. 1501/2015/OI/ZFUN na výkon technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora BOZP pro stavbu "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu HZS MSK" v Ostravě - Zábřehu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
46 47. - Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu vzniku víceprací a méněprací v rámci stavby „SPZ Mošnov - retenční nádrž“ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
47 4.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. Muglinov", poř. č. 58/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 5.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace v ul. Klečkova - PD+AD+IČ ", poř. č. 151/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 9.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 02, SO 03 (PD+AD+IČ)", poř. č. 181/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 12.VZ - Významná veřejná zakázka "Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic", poř. č. 17/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 24. - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě na rozvoj programového vybavení č. 1606/2016/IT se společností ICZ a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
52 6.VZ - Návrh na uzavření Smlouvy na rozvoj programového vybavení se společností ICZ a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
53 7.VZ - Nákup IT techniky 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
54 54. - Návrh na poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
55 13.VZ - Veřejná zakázka "Adaptační strategie SMO - změny klimatu", poř. č. 133/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
56 39. - Zpráva o činnosti zástupců města v odborné pracovní komisi ustavené na základě Smlouvy o spolupráci a závazcích uzavřené s Dalkia Česká republika, a.s. (dnes Veolia Energie ČR, a.s.) 11 11
(Pozn: Předkládá: doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., náměstkyně primátora)
57 4. - Uzavření Smlouvy o účtu s Českou národní bankou za účelem přijetí dotace od SFDI 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
58 5. - Návrh na odpis 83 nedobytných pohledávek statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
59 6. - Zpráva o hospodaření SMO za 3. čtvrtletí 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
60 33. - Úprava rozpočtu r. 2016 11 11
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
61 51. - Dohoda o ukončení smluvního vztahu, založeného Smlouvou o poskytování služeb administrace zadávacího řízení s advokátní kanceláří MT Legal s.r.o. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
62 3.VZ - Zadání zpracování investičního záměru stavby "Rekonstrukce tramvajových zastávek Důl Odra" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
63 1. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
64 1.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu výtahového stroje výtahu č.1 v levé části hlavní budovy Nové radnice na Prokešově náměstí 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
65 8.VZ - Veřejné zakázky malého rozsahu v komoditních kategoriích "Kancelářský materiál" 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)