Výsledky hlasování na zasedání č. 201640 - 73. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 01.11.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 73. schůze rady města dne 01.11.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 9. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Velké Británie (Londýn) ve dnech 19.-24.09.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
3 4.VZ - Veřejná zakázka "Úklidové práce MP", poř. č. 152/2016 9 9
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu)
4 42. - Dodávka vozidel na oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů pro Technické služby Ostrava - Jih, p.o. 9 9
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
5 43. - Souhlas s uzavřením Smluv o spolupráci škol k projektu „Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava - Jih", k projektu „Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava - Jih" a k projektu „Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava - Jih" 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta městského obvodu Ostrava-Jih)
6 44. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP IV." 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
7 61. - Zahájení přípravy a podání žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí, výzva č. 39, pro projekt „Snížení energetické náročnosti budovy na ul. Wolkrova 817/5, Ostrava-Hulváky“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
8 10. - Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k dofinancování nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
9 38. - Návrh memoranda o vzájemné spolupráci v rámci projektu s pracovním názvem "Ostrava - město pro nové začátky" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
10 39. - Souhlas s uzavřením Dodatku ke Společné úmluvě v rámci realizace projektu "REFILL" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 40. - Souhlas s uzavřením "Společné úmluvy mezi hlavním partnerem a partnery projektu pro Operační program URBACT III" v rámci realizace mezinárodního projektu s názvem "In focus". 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 41. - Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o realizaci IPRM Ostrava Magnet regionu a schválení Závěrečných zpráv o realizaci IPRM 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 9.VZ - Rozhodnutí o námitce k veřejné zakázce na poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava, právnické osoby zřízené a založené statutárním městem Ostrava, popřípadě městskými obvody 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
14 18. - Návrh na naložení s neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
15 1.VZ - Veřejná zakázka "Servis a revize EZS a EPS", poř. č. 194/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
16 2.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na přestěhování pojízdných regálů z VTP v Ostravě-Pustkovci do spisovny na ul. Muglinovská 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
17 58. - Odvolání proti mezitímnímu rozsudku Okresního soudu v Ostravě ve sporu se společností AMÁDEUS REAL,a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
18 59. - Přihláška pohledávek do insolvenčního řízení 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A))
19 60. - Pozemky v k.ú. Nová Ves u Ostravy, potřebné pro realizaci stavby „Mimoúrovňová křižovatka Mariánskohorská a propojení s ul. Sokola Tůmy“ ­ zrušení provedeného vyvlastnění, další postup 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A))
20 62. - Návrh programu 21. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 16. listopadu 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
21 3. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka, náměstka primátora, a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstka primátora, do SRN (Mnichov) ve dnech 03.-05.10.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora, Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
22 4. - Návrh na odpis nedobytné pohledávky právnické osoby Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 70631808 9 9
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
23 55. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČO 70631808 9 9
(Pozn: Předkládá: PhDr. Svatopluk Aniol, ředitel Čtyřlístku-centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace)
24 13. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí účelových dotací s právnickými osobami Charita Ostrava, ev. č. 1717/2015/SVZV a FAUST, z.s., ev. č. 0748/2016/SVZ 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
25 8. - Návrh na uložení odvodu a poskytnutí neinvestičního příspěvku Ostravskému muzeu, příspěvkové organizaci 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jiřina Kábrtová, ředitelka Ostravského muzea, p.o.)
26 14. - Žádost o prominutí úhrady penále za porušení rozpočtové kázně - Pionýr, z. s. - Pionýrské centrum Ostrava - Městská rada 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A))
27 19. - Návrh na svěření pozemků v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava městskému obvodu Polanka nad Odrou. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 20. - Návrh na souhlas s umístěním stavby "Vybudování kulturně vzdělávacího centra Muglinov" na pozemku v k.ú. Muglinov ve vlastnictví statutárního města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 21. - Návrh na souhlas s umístěním přípojky do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 22. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s GasNet, s.r.o., Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jako budoucími oprávněnými a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, jako investorem 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 23. - Návrh na souhlas s umístěním podzemní kabelové přípojky NN včetně přípojkového pilíře a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 24. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., a návrh na uzavření nájemní smlouvy s Kofola Československo a.s. 9 9
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu)
33 25. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. a pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
34 26. - Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Svinov, obec Ostrava, v k.ú. Poruba, obec Ostrava a v k.ú. Hrabová, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 27. - Návrh koupit pozemky v k. ú. Radvanice, obec Ostrava a v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 28. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh na záměr města neprodat pozemek parc.č. 583/2 v k.ú. Nová Bělá 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
37 29. - Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k. ú. Zábřeh-VŽ (lokalita ul. Syllabova), návrh na záměr města prodat nemovité věci v k. ú. Nová Ves u Ostravy (lokalita ul. Na Lánech) a v k. ú. Hošťálkovice (lokalita ul. Výhledy) a návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Hošťálkovice (lokalita ul. Petřkovická), obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
38 30. - Návrh na změnu usnesení rady města č. 02650/RM1418/39 ze dne 24.11.2015 a zastupitelstva města č. 0830/ZM1418/12 ze dne 16.12.2015 v bodě 1) - doplnění textu v darovací smlouvě s dárcem DIAMO s. p. na dar vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v k.ú. Slezská Ostrava, v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 31. - Návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
40 32. - Návrhy na uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem bytu na ul. Horní 3030/96, Ostrava-Bělský Les, a pronájem služebního bytu na ul. Pobialova 875/8, Moravská Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
41 33. - Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu (k.ú. Muglinov, obec Ostrava) a návrh na souhlas s umístěním sídla společností do budovy v areálu Vědecko-technického parku Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
42 34. - Návrh na rozhodnutí o neupotřebitelnosti, likvidaci a přebytečnosti movitého majetku a jeho vyřazení ze smlouvy o výpůjčce Návrh na prodej přebytečného majetku obcím Sudkov, Krasov, Palkovice,společnosti Peroutka DopStav Ostrava s.r.o. a uzavření kupních smluv 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí)
43 47. - Souhlas s podnájmy k bytům v domech na ul. Horní č. 3030/96 a č. 3036/108, Ostrava - Bělský Les 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
44 48. - Návrh na ukončení smluvního vztahu dohodou 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
45 49. - Návrh výpovědi z nájmu (k.ú. Nová Ves u Ostravy) 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
46 50. - Návrh koupit pozemek v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava od FO v rámci projektu "Revitalizace Pustkoveckého údolí" 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
47 51. - Návrh prodat spoluvlastnický podíl k nemovité věci v k.ú. Pustkovec, obec Ostrava a návrh uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
48 52. - Návrh koupit pozemky v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
49 53. - Návrh na souhlas se vstupem na pozemek ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem provedení geologických prací pro společnost AZ GEO, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
50 54. - Návrh na záměr města vypůjčit nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
51 5. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami investičního odboru zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
52 36. - Návrh na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ev. č. 1463/2015/OI/ZFUN v souvislosti s realizací stavby "Přístavba objektu IVC Slezská Ostrava" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
53 3.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ulice Foerstrova", poř. č. 179/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 8.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti v rámci stavby "Veřejný prostor mezi Komerční bankou a bývalou bankou UNION" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
55 10.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská", poř. č. 96/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
56 16. - Předchozí souhlas rady města k prodeji a pronájmu nemovitostí svěřených městským obvodům, k nabytí nemovitostí do majetku města 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
57 17. - Předchozí souhlas k pronájmu nemovitostí v majetku města svěřených městskému obvodu Mariánské Hory a Hulváky 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
58 6. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
59 7. - Návrh změny termínů a účelu použití pro čerpání a vyúčtování účelových investičních příspěvků schválených příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ostrava, p.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
60 46. - Schválení přípravy projektu a podání žádosti o poskytnutí podpory prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Výzvy č.2/2016 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory dle podmínek Národního programu Životní prostředí pro zpracování studie „Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy.“ 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
61 57. - Změna členů odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
62 45. - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o systémové podpoře a dodávce softwaru se společností ARCDATA PRAHA, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
63 5.VZ - Objednávka nákupu antivirové licence ESET Secure Office Plus od společnosti XEVOS Solutions s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
64 6.VZ - Objednávka technické podpory pro 200 ks licencí GENERO od společnosti VERA, spol. s r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
65 7.VZ - VZMR Dodávka bezpečnostního řešení NGFW od spol. IXPERTA s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
66 15. - Záměr nákupu dluhopisů Oberbank AG 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
67 37. - Úprava rozpočtu r. 2016 9 9
(Pozn: Hlasování o usnesení s úpravou)
68 1. - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0782/2016/OD o poskytnutí neinvestiční dotace Ostravské organizaci vozíčkářů, spolku 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
69 2. - Plán zimní údržby komunikací a plán zimního provozu MHD 2016/17 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
70 1.MZP - Návrh schválení Statutu sociálního fondu 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
71 2.MZP - Návrh mimosoudní dohody - Dohody o narovnání uzavřené mezi smluvními stranami SMO a bývalou zaměstnankyní paní Heczkovou. 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A))
72 11. - Vzdání se funkce přísedících Okresního soudu v Ostravě 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)
73 12. - Pravidla městského názvosloví, zásady označování ulic a jiných veřejných prostranství, zásady označování městských obvodů a jejich částí 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)