Výsledky hlasování na zasedání č. 201638 - 72. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 18.10.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 72. schůze rady města dne 18.10.2016 10 10
(Pozn: Schválení pořadu jednání)
2 22. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce č.2620/2009/MP mezi statutárním městem Ostrava, Prokešovo nám.8, 729 30 Ostrava IČO: 00845451 a Českou republikou, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 24, 728 99 Moravská Ostrava a Přívoz, IČO: 75151502 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
3 23. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc září 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
4 9. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci do Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
5 11. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Dodávka vozidel na oddělený sběr a svoz odpadů včetně kontejnerů pro Technické služby Ostrava-Jih“ 10 10
(Pozn: Hlasování o stažení materiálu)
6 12. - Podání žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
7 37. - Návrh na souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 10 10
(Pozn: Předkládá: Petr Dlabal, starosta Městského obvodu Vítkovice)
8 38. - Podání žádosti na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými z dotací a výmaz zástavního práva-bytové domy Ocelářská 239/18, 619/41, 662/43, 663/45, 664/47, Lidická 172/26, Sirotčí 694/41A, 691/43, 695/43A, Jeremenkova 70/1, Zálužanského 66/2 v Ostravě-Vítkovicích 10 10
(Pozn: Předkládá: Petr Dlabal, starosta Městského obvodu Vítkovice)
9 36. - Návrh na vyjádření souhlasu s podáním odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ve věci soudního sporu s paní Mirgovou 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Marcela Trojáková, vedoucí odboru vnitřních věcí)
10 10. - Dohoda o uznání dluhu a splátkovém kalendáři 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 44. - Přihlášení pohledávky - ERZET export - import s.r.o. "v likvidaci" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
12 45. - Stanovisko ve věci nároku společnosti Terasy Slezská s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 50. - Návrh na stanovení termínů zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města na rok 2017 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 24. - Objednávka na zajištění služeb v souvislosti s posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí pro Integrovaný plán udržitelné mobility Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje, Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
15 2.MZP - Návrh na stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti sociální péče a zdravotnictví z důvodu legislativních změn. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora)
16 3. - Výjezdní zasedání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, zvláštního orgánu města 10 10
(Pozn: Předkládá: PaedDr. Ivona Klímová, předseda Komise pro sociálně-právní ochranu dětí)
17 26. - Návrh na poskytnutí investičního příspěvku ve výši 314.100,- Kč a účelového neinvestičního příspěvku ve výši 566.100 Kč Domovu Magnolie, p.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Andrea Heczko Gibejová, ředitelka Domova Magnolie)
18 27. - Návrh na změnu usnesení rady města č. 04722/RM1418/68 ze dne 13. 9. 2016, odstavec 1, kterým rada města souhlasila s vyřazením a likvidací majetku Městské nemocnice Ostrava, příspěvkové organizace 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace)
19 28. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví právnické osoby Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956 10 10
(Pozn: Předkládá: MUDr. Zdeněk Novotný, ředitel Dětského centra Domeček, příspěvková organizace)
20 6. - Smlouva o spolupráci při realizaci projektu přímého přidělení "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend" 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
21 13. - Navýšení účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro statutární město Ostrava k dofinancování sociálních služeb v r. 2016 a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 02405/2016/SOC 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
22 14. - Přijetí navýšení účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje a uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro příspěvkové organizace v oblasti sociální a zdravotnictví 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
23 29. - Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci k předfinancování projektů "Transformace Domova Barevný svět" a "Transformace Domova na Liščině" (1. etapa) právnické osobě Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace ve výši 20.000 tis. Kč 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
24 1.MZP - Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti kultury 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
25 5. - Žádost o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku Janáčkové filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, na realizaci koncertu v Německu 10 10
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
26 43. - Návrh na poskytnutí mimořádných neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti Volný čas 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
27 25. - Návrh na uzavření Dodatku č.1 Partnerské smlouvy v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
28 42. - Zahájení přípravy žádosti o dotaci pro projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
29 47. - Zahájení přípravy projektu "Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
30 15. - Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy - "Požární zbrojnice Ostrava-Muglinov" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 16. - Návrh na uzavření Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření Dohody o skončení nájmu se společností GriffTec s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 17. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností s Stavos Stavba a.s., MSK 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
33 18. - Návrh koupit část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
34 19. - Návrh na záměr města prodat část nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh nenabýt majetek nepatrné hodnoty v k.ú. Radvanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
35 20. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 30. - Souhlas s podnájmem bytu v domě na ul. Horní 3030/96, Ostrava - Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
37 31. - Návrh na záměr pronájmu části nebytového prostoru v domě na ul. Horní 3039/114, Ostrava-Bělský Les 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
38 32. - Návrh na záměr pronájmu částí pozemku v k.ú Heřmanice, obec Ostrava. Návrh na záměr výpůjčky a souhlas s trvalým odnětím ze zemědělského půdního fondu části pozemku v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 33. - Návrh na souhlas s umístěním odplyňovací rýhy a stezky do části pozemku ve vlastnictví SMO a návrh na záměr výpůjčky částí pozemku v k.ú. Přívoz, obec Ostrava. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
40 34. - Návrh na dar jednotné kanalizace, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava a uzavření darovací smlouvy s P.Z., T.Z.. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
41 39. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Kunčičky, k. ú. Pustkovec a k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
42 40. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s právnickou osobou 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
43 51. - Návrh na souhlas s umístěním stavebních objektů do pozemků ve vlastnictví SMO, s napojením přípojek, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy se společností Vítkovice-výzkum a vývoj-technické aplikace a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
44 2. - Vystavení objednávky na výkon činnosti koordinátora BOZP včetně zpracování plánu BOZP v rámci stavby "Kanalizace splašková Plesná - Žižkov“ v Ostravě ­ Staré Plesné, Děhylově a Martinově ve Slezsku 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
45 4. - Návrh Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1073/2016/OI/VZKÚ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
46 8. - Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností" v souvislosti se stavbami investičního odboru zahrnutými do kapitálového rozpočtu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
47 21. - Návrh na uzavření smluv o budoucích věcných břemenech a právu provést stavbu v souvislosti se stavbami zahrnutými do kapitálového rozpočtu statutárního města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
48 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce ORG 4311 "Doplnění VO Sokolská třída - dvorní část", v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
49 2.VZ - Veřejná zakázka "Příprava staveb VO (PD a IČ) II.", poř.č. 191/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 5.VZ - Veřejná zakázka "Zpřístupnění školských příspěvkových organizací zřízených SMO imobilním osobám (PD+AD+IČ)", poř. č. 174/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 6.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce výtahu - Nová radnice - věž", poř. č. 203/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce trafostanice NN ÚČOV", poř. č. 87/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 8.VZ - Významná veřejná zakázka "Tramvajové mosty ul. Plzeňská II." 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 9.VZ - Veřejná zakázka "Demolice ČOV Michálkovice", poř.č. 208/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
55 10.VZ - Veřejná zakázka "Doplnění VO Sabinova, Tichá", poř.č. 202/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
56 11.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce VO Kramolišova", poř.č. 180/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
57 12.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu Mariánskohorská - přeložka sloupů trakčního vedení", poř.č. 148/2016 10 10
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
58 13.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Chocholouškova - Foerstrova", poř.č. 185/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
59 3.MZP - Návrh na úpravu platu ředitele Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace od 1.11.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
60 7. - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění kosení č. 1369/2016/OŽP/VZKÚ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
61 48. - Objednávka technické podpory VMware u spol. K2 Atmitec 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
62 3.VZ - VZMR na nákup páteřních síťových zařízení CISCO se spol. Proact Czech Republic s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
63 4.VZ - Smlouva na dodávku a rozvoj integračních rozhraní IS Radnice VERA na kompozitní služby ISZR a Evidenci přestupků se společností VERA, spol. s r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
64 14.VZ - Smlouva na upgrade hlasovacího a konferenčního zařízení H.E.R 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
65 15.VZ - Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekt "Zprostředkující subjekt ITI ostravské aglomerace 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
66 35. - Úprava rozpočtu r. 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
67 41. - Návrh na uzavření Smlouvy o běžném účtu v měně EUR se Sberbank CZ, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
68 49. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do SRN (Berlín) ve dnech 19.­22.09.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: JUDr. Lukáš Semerák, člen rady města)
69 1. - Návrh na prodej přebytečného movitého majetku města formou elektronické aukce 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
70 ORG. - Schválení termínu 14. mimořádné schůze rady města dne 25.10. 2016 10 10