Výsledky hlasování na zasedání č. 201635 - 70. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 04.10.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 70. schůze rady města dne 04.10.2016 8 8
2 3. - Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj pro B.J.3 Ostrava, Polanka nad Odrou, p.č. 194, a č.p. 545 8 8
(Pozn: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou)
3 44. - Podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Komunitní centrum ­ VŠICHNI SPOLU“ 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
4 8.VZ - Veřejná zakázka "Ostravský koník", poř. č. 160/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
5 42. - Nám. Dr. E. Beneše v Moravské Ostravě - informativní zpráva 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
6 43. - Podnět občana statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
7 50. - Návrh programu 20. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 19.10.2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 41. - Návrh postupu v souvislosti s realokací zdrojů v rámci IPRM 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního, Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
9 40. - Souhlas s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro projekt "Výstavba vrtulníkového hangáru v areálu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
10 2.MZP - Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
11 1.MZP - Stížnost proti usnesení o odložení trestní věci - další postup 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Renata Gembíková, vedoucí odboru interního auditu a kontroly)
12 26. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových dotací nestátním neziskovým organizacím v oblasti sociální péče, podpory osob s handicapem a protidrogové prevence 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Pražák, DiS., předseda komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti)
13 35. - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
14 45. - Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství mezi Střediskem volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o. a Ostravskou univerzitou 8 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o.)
15 5. - Žádost Tělovýchovné jednoty SLOVAN OSTRAVA, z.s. o prominutí úhrady penále za porušení rozpočtové kázně 8 8
(Pozn: hlasování o variantě A))
16 2.VZ - Veřejná zakázka "Další vzdělávání pedagogických pracovníků", poř. č. 104/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
17 9.VZ - Veřejná zakázka "Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava - JŘSU" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
18 2. - Návrh na záměr města neprodat pozemek v k. ú. Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, svěřený MOb Třebovice; Návrh na záměr města prodat pozemek pod stavbou ve vlastnictví PO a záměr města neprodat část pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřený MOb Poruba 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
19 10. - Návrh na souhlas s umístěním sídla v areálu VTPO (k.ú. Pustkovec) 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
20 11. - Návrh na souhlas s umístěním staveb a uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, vedoucí oddělení evidence a převodu nemovitostí)
21 12. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
22 13. - Návrh na záměr města prodat pozemky v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava a v k. ú. Pustkovec, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
23 14. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Hrušov, obec Ostrava a návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava a v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 15. - Návrh prodat část pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Zábřeh-VŽ, návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
25 17. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, návrh svěřit nemovité věci v k.ú. Hrabová, obec Ostrava městskému obvodu Hrabová 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 18. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
27 19. - Návrh koupit nemovité věci v k.ú. Heřmanice a v k.ú. Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
28 21. - Návrh koupit části nemovité věci v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 22. - Návrh na svěření nemovitých věcí městskému obvodu Nová Ves a městskému obvodu Vítkovice 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 23. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy (k. ú. Zábřeh nad Odrou) a návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 24. - Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu(ul. Střelniční 8), návrh na souhlas s umístěním sídla v areálu VTPO (k.ú. Pustkovec) a návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce (budova Radnice města Ostravy) 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 27. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro Green Gas DPB, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
33 28. - Předchozí souhlasy rady města s uzavřením nájemní smlouvy a dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na nemovitosti v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava pro Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky. 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
34 29. - Návrh na záměr města vypůjčit část pozemku v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava. 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 30. - Návrh na záměr města pronajmout část pozemku v k.ú. Polanka nad Odrou 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 31. - Návrh prodat nemovité věci v k.ú. Hlučín, obec Hlučín 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
37 32. - Návrh prodat nemovitou věc v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava a návrh na svěření nemovitých věcí v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
38 36. - Návrh uzavření smlouvy o výpůjčce(k. ú. Moravská Ostrava) a návrh na souhlas s umístěním sídla společnosti (areál Vědecko-technologického parku Ostrava) 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 37. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 8 8
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
40 46. - Návrh na uzavření smlouvy o využívání sportoviště 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
41 47. - Návrh na souhlas s trvalým a dočasným odnětím částí pozemku v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, ze zemědělského půdního fondu 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
42 48. - Návrh koupit a nekoupit pozemky dle nabídky Zemědělského podniku Razová, státního podniku v likvidaci; Návrh na záměr města neprodat pozemek v k.ú. Svinov, obec Ostrava 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
43 49. - Návrh na zrušení usnesení zastupitelstva města č. 1200/ZM1418/18 ze dne 22.6.2016 a návrh na záměr města prodat nemovité věci v ploše "Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov" v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 8 8
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
44 51. - Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícímu podnikání(k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 8 8
(Pozn: hlasování o zařazení materiálu do programu)
45 51. - Návrh na uzavření dohody o skončení nájmu a návrh na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícímu podnikání(k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava) 8 8
(Pozn: návrh na stažení materiálu)
46 7. - Návrh na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Odkanalizování Přívozu na ÚČOV II. etapa, 1. a 2. část" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
47 8. - Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na realizaci stavby "Kanalizace Folvarek II. etapa" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
48 9. - Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti" v souvislosti se stavbou "Propojení kanalizace Nová Bělá - Hrabová" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
49 1.VZ - Návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo a smlouvy příkazní na zpracování dokumentace změny stavby před jejím dokončením včetně inženýrské činnosti pro akci "Sportovní hala - Sokolovna Svinov" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
50 4.VZ - Veřejná zakázka "Oprava dešťové kanalizace - ul. Martinovská", poř. č. 195/2016 7 7
(Pozn: požadavek na nové hlasování)
51 4.VZ - Veřejná zakázka "Oprava dešťové kanalizace - ul. Martinovská", poř. č. 195/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
52 6.VZ - Veřejná zakázka "Nasvětlení přechodů pro chodce ul. Hornopolní, Mitrovická", poř.č. 219/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
53 7.VZ - Veřejná zakázka "Generel MNO", poř. č. 183/2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
54 1. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě na zajištění údržby č. 0851/2016/OŽP/VZKÚ 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
55 6. - Použití finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Ostravy na výkup pozemku parc. č. 2046/3 v k. ú. Pustkovec v rámci projektu "Revitalizace Pustkoveckého údolí" 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
56 4. - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu se Sberbank CZ, a.s. 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
57 25. - Inventarizace majetku a závazků statutárního města Ostravy - magistrátu za rok 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
58 39. - Úprava rozpočtu r. 2016 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
59 3.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení protikorozního nátěru nosné konstrukce vyhlídkové věže Nové radnice firmě 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
60 5.VZ - Zadání veřejné zakázky na poskytování mobilních telekomunikačních služeb na období od 1.11.2016 do 31.12.2017 8 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)