Výsledky hlasování na zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 27.09.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 0. - Schválení programu 69. schůze rady města dne 27.09.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady ve společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 6. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Jana Žemly, ředitele Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o., do Švýcarska ve dnech 30.08.-04.09.2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jan Žemla, ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava, p.o.)
4 5. - Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za měsíc srpen 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava)
5 7. - Příprava projektu a souhlas s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekty „Snížení energetické náročnosti MŠ Ostrava ­ Muglinov, Keramická 8/230“ a „Snížení energetické náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní školy v Ostravě ­ Kunčičkách, Škrobálkova 51/300“ 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
6 36. - Podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva pro akci "Stavební úpravy bývalých ubytoven na byty - ul. Kubínova". 10 10
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
7 8. - Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva pro bytové jednotky č. 1047/9 ­ ul. Baarova 2, č. 990/12 ­ ul. Boleslavova 6, č. 1082/10 ­ ul. Ludmilina 23, č. 942/7 ­ ul. Ludmilina 31, č. 1125/10 ­ Oblá 2b, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
8 9. - Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva - bytový dům s malometrážními byty ul. Na Smyčce č. 317/5 Ostrava-Proskovice 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Marie Matějová, starostka)
9 10. - Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva k bytovým domům na ulici Sládkova, Macharova a Palackého, svěřeným městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
10 38. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh" a "Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
11 37. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Michala Mariánka a Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., náměstků primátora, do Ruské federace (Volgograd) ve dnech 30.10 ­ 2.11. 2016. 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
12 39. - Vystavení objednávky na nákup výstrojních součástek pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
13 40. - Vystavení objednávky na provedení servisu po desetiletém provozu na vozidle jednotky sboru dobrovolných hasičů Radvanice 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
14 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce technického kontejneru", poř. č. 177/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
15 32. - Uveřejnění odpovědi k reportáži - další postup 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
16 3.MZP - Rozhodování o námitkách a v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
17 2.MZP - Projednání návrhu usnesení valné hromady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s. formou per rollam 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
18 4.MZP - Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
19 1.MZP - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
20 2. - Žádost Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně 10 10
(Pozn: Hlasování o variantě A))
21 29. - Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2016/2017, schválení zásad na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2017/2018 a vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2017/2018 10 10
(Pozn: Hlasovvání o usnesení s úpravou)
22 28. - Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Českému atletickému svazu na uspořádání Kontinentálního poháru IAAF 2018 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
23 14. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 15. - Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy s fyzickou osobou. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 16. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., jako oprávněným a Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, jako investorem 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 17. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. Hrabová, pro oprávněného Českomoravská distribuce s.r.o. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
27 18. - Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou" 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 19. - Návrh na záměr města propachtovat Radniční restauraci a Radniční bufet v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Prokešovo náměstí 8) 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 20. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava se společností UNIGEO a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 21. - Návrh dohody o skončení výpůjčky nemovité věci, pozemku v k.ú. Přívoz, návrh nájemní smlouvy na pronájem služebního bytu, ul. Pobialova č. 875/8, Moravská Ostrava. 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 22. - Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 24. - Návrh na koupi vodovodního řadu, v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se spol. GANSA FINANCIAL s.r.o. a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
33 25. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
34 30. - Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 3457/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s vjezdem, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 31. - Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu a smlouvu o činnosti odborného lesního hospodáře ev. č. 2267/2007/MJ ze dne 20.12.2007, ve znění dodatků č. 1 - č. 6 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 43. - Návrh na svěření nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, návrh na výpovědi z nájmu 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
37 44. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Mošnov, obec Mošnov 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
38 1. - Návrh na uzavření objednávky na provedení doplňujících stavebních prací v rámci realizace stavby "Cyklistická trasa I, podél silnice Na Lukách" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
39 3. - Výjezdní zasedání komise investiční, architektury a rozvoje města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního)
40 1.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Těžní", poř.č. 132/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
41 2.VZ - Veřejná zakázka "Výstavba technické infrastruktury osady Janová - Polanka n. Odrou", poř. č. 149/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
42 3.VZ - Veřejná zakázka "Domov pro seniory Hulváky (PD+AD+IČ)", poř. č. 159/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
43 5.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Hornopolní", poř.č. 166/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
44 6.VZ - Veřejná zakázka "Ekologizace veřejné dopravy Ostrava - Poruba (DÚR a IČ)", poř.č. 163/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 9.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 02, SO 03 (PD+AD+IČ)", poř. č. 181/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 10.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05 (TDS+BOZP)", poř. č. 182/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 12.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Korandova", poř. č. 143/2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 12. - Předchozí souhlas rady města k prodeji a pronájmu nemovitostí svěřených městským obvodům a k nabytí nemovitostí do majetku města 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
49 11. - Návrh na jmenování členů pracovní skupiny pro podporu implementace „Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek ­ CZ08A“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
50 41. - Návrh dodatku č. 26 ke Smlouvě na poskytování služeb elektronických komunikací 0913/2003/MIS/LPO se společností OVANET a.s. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
51 11.VZ - Veřejná zakázka na nákup IT techniky pro projekt „Řízení Strategie ITI ostravské aglomerace 2014 ­ 2020“ 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Mgr. Pavlína Durasová, vedoucí odboru projektů IT služeb a outsourcingu)
52 26. - Uzavření Smlouvy o účtu vedeného v měně EUR s Českou národní bankou za účelem přijetí dotace pro městský obvod Poruba 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
53 27. - Návrh na uzavření Rámcové smlouvy o uzavírání termínovaných vkladů se Sberbank CZ, a.s. a Smlouvy o běžném účtu se Sberbank CZ, a.s. pro zhodnocování volných finančních prostředků města. 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
54 33. - Úprava rozpočtu r. 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
55 34. - Zpráva o hospodaření SMO za I. pololetí roku 2016 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
56 8.VZ - Zadání zpracování investičního záměru stavby "Parkoviště v Ostravě-Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
57 4. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací novostavby rodinného domu na parc.č. 365/3 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
58 13. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
59 35. - Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny na hladině vysokého napětí pro rok 2016, ev.č. zákazníka 2811/2015/HS 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
60 4.VZ - Upgrade parkovacího systému ­ Patrové garáže Ostrava Dubina I, ul. Horní 284/65, Ostrava ­ Dubina 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)