Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:49:15
bod č. 4.VZ - Upgrade parkovacího systému ­ Patrové garáže Ostrava Dubina I, ul. Horní 284/65, Ostrava ­ Dubina
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04822/RM1418/69          .....             84

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
firmě TEMAR spol. s r.o., Vítkovická 1708/17, 702 00 
Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 60318929 na obnovu parkovacího 
systému v Patrových garážích Dubina I, na ul. 
Horní 284/65, Ostrava-Dubina, a to za cenu nejvýše 
přípustnou ve výši  291 600,-- Kč bez DPH


04822/RM1418/69          .....             84

2) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správyk podpisu objednávky dle bodu 1) tohoto 
usnesení

Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 30.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro