Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:48:16
bod č. 13. - Návrh na naložení s přebytečným a neupotřebitelným majetkem v užívání Magistrátu města Ostravy
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04820/RM1418/69          .....             84

1) rozhodla
o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku 
statutárního města Ostravy v užívání

Magistrátu města Ostravy v rozsahu a způsobem dle předloženého 
materiálu - fyzickou likvidaci a svěřením


04820/RM1418/69          .....             84

2) jmenuje
likvidační komisi, která o provedené likvidaci pořídí likvidační protokol dle 
"Směrnice 2/2007  pro evidenci majetku" a jmenuje  její členy:
předseda:Ing. Bc. Pavel Šmátrala - vedoucí odboru hospodářské správy
členové:Bc. Helena Tichavská - odbor projektů IT služeb a outsourcinguIng. 
Jarmila Kopelová -  odbor hospodářské správyMiroslava Dřízgevičová - odbor 
hospodářské správy

04820/RM1418/69          .....             84

3) rozhodla
a) označit kartotéku 4-zásuvkovou, inventární 
číslo 58625/MMO, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Radvanice a Bártovice


b) označit kartotéku 4-zásuvkovou, inventární 
číslo 58626/MMO, jakožto majetek svěřený městskému obvodu 
Radvanice a Bártovice


c) označit bronzovou pamětní desku Paula Kupelwiesera, 
inventární číslo 156417/MMO, jakož to majetek 
svěřený městskému obvodu Vítkovice


 


04820/RM1418/69          .....             84

4) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu "Protokolu o předání a převzetí 
movitého majetku" na městský obvod Radvanice a 
Bártovice a městský obvod Vítkovice dle bodu 3) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro