Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:45:57
bod č. 4. - Návrh na souhlas s umístěním a realizací novostavby rodinného domu na parc.č. 365/3 v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, jako vlastníka sousední nemovitosti
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04819/RM1418/69          .....             84

1) souhlasí

jako vlastník sousední nemovitosti (statutární město Ostrava vlastní pozemek   
parc.č. 916/3 -  ostatní plocha, dráha v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava) s 
umístěním a realizací stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 365/3 ? 
zahrada  v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, pro investora stavby: XXXX XXXXX 
XXXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X 
XXXXXX

04819/RM1418/69          .....             84

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy, aby prostřednictvím odboru 
hospodářské správy

zajistil vyhotovení příslušného souhlasu dle bodu 
1) tohoto usnesení a s tím spojené veškeré 
úkony


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 29.09.2016
04819/RM1418/69          .....             84

3) zmocňuje
vedoucího odboru hospodářské správy

k podpisu souhlasu dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy
Termín: 29.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro