Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:45:04
bod č. 8.VZ - Zadání zpracování investičního záměru stavby "Parkoviště v Ostravě-Přívoze u tramvajové smyčky Hlučínská"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04818/RM1418/69          .....             09

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření smlouvy na zpracování investičního 
záměru stavby "Parkoviště v Ostravě-Přívoze u 
tramvajové smyčky Hlučínská" za cenu 104 000,- Kč bez 
DPH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu mezi 
Statutárním městem Ostrava a společností UDI MORAVA 
s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 
25893076


04818/RM1418/69          .....             09

2) rozhodla
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se:


s n í ž í


investiční transfer ostatním příspěvkovým 
organizacím na:


§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100             o 
130 tis. Kč


z v ý š í


kapitálové výdaje na:


§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                         
       o 130 tis. Kč


04818/RM1418/69          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat 
schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro