Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:43:35
bod č. 33. - Úprava rozpočtu r. 2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04816/RM1418/69          .....             07

1) schvaluje
a) úpravu závazného ukazatele - 
zvýšení neinvestičního příspěvku 
příspěvkové organizaci Domov Sluníčko na základě 
Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací 
platbě na jeho výkon č. 02823/2015/SOC o 3 900 tis.Kč


b) převod peněžních prostředků ve výši 730 tis.Kč z 
rezervního do investičního fondu příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Iris na stavební úpravy 
zahrnující výměnu stávajících 
dveří do jednotlivých pokojů klientů, výměnu 
podlahových krytin na chodbách a instalaci 
úsporného osvětlení na chodbách


04816/RM1418/69          .....             07

2) rozhodla
o poskytnutí finančních prostředků v celkové 
výši 6 700 tis.Kč Městskému obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz na akce: parkoviště před Střediskem volného času 
(1 750 tis.Kč), Dětský ráj II v sadu Dr. Milady 
Horákové (3 450 tis.Kč) a MŠO, Dvořákova - sanace 
suterénu (1 500 tis.Kč)


04816/RM1418/69          .....             07

3) schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se


z v y š u j í


- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

na pol. 4116, ORJ 120, ÚZ 35019 o 176 tis.Kč (A.1.)


- přijaté transfery od krajů

na pol. 4122, ORJ 120, ÚZ 313, org. 84000000 o 75 tis.Kč (A.2.)


- běžné výdaje

(A.2.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 313, org. 84000000, pol. 5011 o 56 
tis.Kč

                                        
  pol. 5031 o 15 tis.Kč

                                        
  pol. 5032 o 4 tis.Kč

(A.3.) na ORJ 130, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5136 o 4 tis.Kč

                               pol. 5167 o 160 
tis.Kč

                               pol. 5169 o 4 
tis.Kč

                               pol. 5173 o 80 
tis.Kč

                               pol. 5176 o 3 
tis.Kč

        ORJ 133, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5137 o 50 tis.Kč

        ORJ 135, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5011 o 3 384 tis.Kč

                               pol. 5031 o 837 
tis.Kč

                               pol. 5032 o 302 
tis.Kč

        ORJ 180, § 4329, ÚZ 13011, pol. 5166 o 10 tis.Kč

                               pol. 5169 o 12 
tis.Kč

na § 5311, pol. 5132, ORJ 270 o 90 tis.Kč (C.1.)

(C.2.) na § 3699, ORJ 300, org. 8199000000, pol. 5139 o 300 tis.Kč

                                     pol. 
5169 o 700 tis.Kč  

(C.3.) na ORJ 230, § 2310, pol. 5169 o 220 tis.Kč

                       pol. 5171 o 7 880 tis.Kč

                § 2221, pol. 5151 o 9 tis.Kč

                § 3639, pol. 5365 o 1 tis.Kč

                § 2321, pol. 5169 o 1 000 tis.Kč

                       pol. 5171 o 8 940 tis.Kč

na § 2223, pol. 5139, ORJ 100 o 60 tis.Kč (C.4.)

(C.5.) na ORJ 135, § 6171, ÚZ 109517018, org. 86000000, pol. 5011 o 
536 tis.Kč

                                        
        pol. 5031 o 135 tis.Kč

                                        
        pol. 5032 o 49 tis.Kč

                       ÚZ 109117017, org. 
86000000, pol. 5011 o 95 tis.Kč

                                        
        pol. 5031 o 24 tis.Kč

                                        
        pol. 5032 o 9 tis.Kč  

                      ÚZ 109517018, org. 
91000000, pol. 5011 o 442 tis.Kč

                                        
        pol. 5031 o 111 tis.Kč

                                        
        pol. 5032 o 40 tis.Kč

                      ÚZ 109117017, org. 91000000, 
pol. 5011 o 78 tis.Kč

                                        
        pol. 5031 o 20 tis.Kč

                                        
        pol. 5032 o 8 tis.Kč 

     na ORJ 140, § 3299, org. 85000001, pol. 5167, ÚZ 
103533063 o 85 tis.Kč

                                        
   ÚZ 103133063 o 10 tis.Kč

                                        
   ÚZ 103103639 o 5 tis.Kč

     na ORJ 300, § 4357, pol. 5363 o 123 tis.Kč

(C.6.) na ORJ 136, § 1014, pol. 5151, org. 4271 o 60 tis.Kč

                      pol. 5154, org. 4271 o 30 tis.Kč

                § 2339, pol. 5171 o 3 tis.Kč

                § 3745, pol. 5169 o 1 000 tis.Kč 

(C.7.) na ORJ 270, § 4349, ÚZ 7109, pol. 5137 o 8 tis.Kč

                              pol. 5139 o 31 
tis.Kč

     na ORJ 180, § 4349, ÚZ 7109, pol. 5167 o 30 tis.Kč

                              pol. 5169 o 188 
tis.Kč

                              pol. 5171 o 48 
tis.Kč

                              pol. 5175 o 3 
tis.Kč 

(C.8.) na ORJ 133, § 6171, pol. 5137 o 263 tis.Kč

                      pol. 5162 o 1 150 tis.Kč

                      pol. 5167 o 450 tis.Kč

                      pol. 5169 o 400 tis.Kč 

na § 3745, pol. 5169, ORJ 190 o 30 tis.Kč (C.10.)

na § 4357, pol. 5192, ORJ 230 o 104 tis.Kč (C.11.)

na § 6211, pol. 5137, ORJ 290 o 13 tis.Kč (C.12.)


- kapitálové výdaje

na § 5311, pol. 6123, ORJ 270 o 145 tis.Kč (C.1.)

(C.3.) na ORJ 230, § 2212, pol. 6121, org. 3205 o 400 tis.Kč

                § 3631, pol. 6121, org. 4315 o 1 123 tis.Kč

                               org. 4312 o 234 
tis.Kč

                § 2212, pol. 6121, org. 3206 o 500 tis.Kč 

                § 2219, pol. 6121, org. 3094 o 9 246 tis.Kč

                      pol. 6121, ÚZ 8113, org. 
3094 o 1 224 tis.Kč

                      pol. 6121, org. 3102 o 8 867 tis.Kč

                      pol. 6121, ÚZ 95, org. 3102 
o 1 087 tis.Kč

                      pol. 6121, org. 3109 o 9 000 tis.Kč

                               org. 3138 o 361 
tis.Kč

                               org. 3204 o 150 
tis.Kč 

                § 2212, pol. 6121, org. 3150 o 20 000 
tis.Kč  

                § 3612, pol. 6121, org. 2010 o 1 820 tis.Kč 


     na ORJ 137, § 3639, pol. 6130, org. 7299 o 240 tis.Kč

na § 4357, pol. 6121, ORJ 230, org. 6024 o 436 tis.Kč (C.11.)

na § 5511, pol. 6122, ORJ 121 o 5 000 tis.Kč (C.14.)


- neinvestiční transfery

na § 3592, pol. 5336, ORJ 170, ÚZ 35019, org. 4241 o 176 tis.Kč 
(A.1.)

na § 3419, pol. 5222, ORJ 161, ÚZ 1355 o 300 tis.Kč


investiční transfery

(C.3.) na ORJ 180, § 4350, pol. 6351, org. 34 o 1 690 tis.Kč

                § 4357, pol. 6351, org. 34 o 2 210 tis.Kč


- převody mezi statutárními městy a městskými obvody - 
výdaje

(C.13.) na ORJ 120, § 6330, pol. 5347, ÚZ 3500, org. 602 o 6 666 
tis.Kč

                                ÚZ 93, 
org. 502 o 34 tis.Kč 


s n i ž u j í


- ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

na pol. 4116, ÚZ 13011, ORJ 120 o 2 407 tis.Kč (A.3.)


- běžné výdaje

na § 4329, pol. 5909, ORJ 180, ÚZ 13011 o 7 253 tis.Kč (A.3.)

(C.1.) na ORJ 270, § 5311, pol. 5152 o 145 tis.Kč

                      pol. 5153 o 90 tis.Kč

na § 3699, pol. 5166, ORJ 300, org. 8199000000 o 1 000 tis.Kč (C.2.) 

na § 3635, pol. 5169, ORJ 230 o 10 tis.Kč (C.3.)

na § 3636, pol. 5901, ORJ 300, ÚZ 3638 o 123 tis.Kč (C.5.)

(C.6.) na ORJ 136, § 2339, pol. 5169 o 3 tis.Kč

                § 3412, pol. 5154 o 900 tis.Kč

                      pol. 5171 o 100 tis.Kč

                § 6171, pol. 5137 o 90 tis.Kč 

(C.7.) na ORJ 180, § 4349, pol. 5909, ÚZ 7109 o 268 tis.Kč

                               ÚZ 7606 o 
40 tis.Kč 

(C.8.) na ORJ 133, § 5599, pol. 5162 o 1 813 tsi.Kč

                § 6171, pol. 5168 o 450 tis.Kč   

na § 1014, pol. 5169, ORJ 190 o 30 tis.Kč (C.10.)  

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 540 tis.Kč (C.11.) 

na § 6211, pol. 5169, ORJ 290 o 13 tis.Kč (C.12.)

na § 3639, pol. 5169, ORJ 230 o 6 700 tis.Kč (C.13.)


- kapitálové výdaje

(C.3.) na ORJ 230, § 2321, pol. 6121, org. 7092 o 450 tis.Kč

                              org. 7174 o 570 
tis.Kč

                              org. 7213 o 2 570 
tis.Kč

                              org. 7256 o 4 700 
tis.Kč

                              org. 7257 o 250 
tis.Kč

                              org. 7322 o 1 400 
tis.Kč  

               § 2212, pol. 6121, org. 3162 o 2 900 tis.Kč

               § 3639, pol. 6121, org. 8006 o 1 000 tis.Kč

               § 2219, pol. 6121, org. 3194 o 240 tis.Kč

               § 2212, pol. 6121, org. 3115 o 400 tis.Kč

               § 3631, pol. 6121, org. 4309 o 1 357 tis.Kč

               § 2212, pol. 6121, org. 3115 o 500 tis.Kč

               § 2310, pol. 6121, org. 7294 o 8 100 tis.Kč

               § 2219, pol. 6121, org. 3071 o 1 000 tis.Kč

                              org. 3095 o 1 400 
tis.Kč

                      pol. 6121, ÚZ 8113, org. 
3095 o 1 224 tis.Kč

                      pol. 6121, org. 3107 o 1 902 tis.Kč

                               org. 3112 o 212 
tis.Kč

                               org. 3123 o 2 572 
tis.Kč

                               org. 3146 o 2 680 
tis.Kč

                       pol. 6121, ÚZ 95, org. 3152 
o 245 tis.Kč

                                     org. 
3154 o 548 tis.Kč

                                     org. 
3155 o 98 tis.Kč 

                                     org. 
3187 o 196 tis.Kč

                       pol. 6121, org. 3154 o 1 000 
tis.Kč          

                               org. 3155 o 1 415 
tis.Kč

                               org. 3177 o 492 
tis.Kč

                               org. 3184 o 415 
tis.Kč

                               org. 3185 o 765 
tis.Kč

                               org. 3187 o 600 
tis.Kč

                               org. 8142 o 1 600 
tis.Kč

                § 5522, pol. 6121, org. 8148 o 11 571 
tis.Kč

                § 2212, pol. 6121, org. 3200 o 20 000 
tis.Kč

                § 4357, pol. 6121, org. 6044 o 1 820 
tis.Kč

nan § 5511, pol. 6123, ORJ 121 o 5 000 tis.Kč (C.14.)


- investiční transfery

na § 2212, pol. 6359, org. 3408, ORJ 100 o 60 tis.Kč (C.4.) 

na § 3419, pol. 6322, ORJ 161, ÚZ 1355 o 300 tis.Kč (C.9.)


s n i ž u j e účelová rezerva odboru strategického 
rozvoje

(C.5.) na ORJ 300, § 3639, pol. 5901, ÚZ 3639 o 848 tis.Kč

                                      o 
699 tis.Kč

                                      o 
100 tis.Kč


Městské obvody dle bodu A.3. důvodové zprávy

- zvýší ostatní neinvestiční přijaté 
transfery ze SR na pol. 4116, ÚZ 13011 celkem o 18 154 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na § 4329, pol. 
5xxx, ÚZ 13011 celkem o 18 154 tis.Kč


Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (C.13.)

- zvýší převody mezi statutárními městy a 
městskými obvody - příjmy

na § 6330, pol. 4137, ÚZ 3500, org. 602 o 6 666 tis.Kč

                  ÚZ 93, org. 502 o 34 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
3952 - parkoviště před Střediskem volného času

na § 2219, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 750 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
8762 - Dětský ráj II v sadu Dr. Milady Horákové

na § 3745, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 3 416 tis.Kč

- zvýší běžné výdaje na akci 8762

na § 3745, pol. 5xxx, ÚZ 93 o 34 tis.Kč

- zvýší kapitálové výdaje na akci 
6911 - sanace suterénu MŠO, Dvořákova

na § 3111, pol. 6xxx, ÚZ 3500 o 1 500 tis.Kč


04816/RM1418/69          .....             07

4) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat 
schválené rozpočtové opatření


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro