Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:36:29
bod č. 10.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05 (TDS+BOZP)", poř. č. 182/2016
(Poznámka: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04808/RM1418/69          .....             05

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a 
uzavření smlouvy na výkon odborného technického 
dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi včetně 
zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a jeho následné aktualizace při 
realizaci stavby „Revitalizace areálu býv. kasáren 
Hranečník - SO 05“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 
se společností:


JS Property, a.s.

se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

IČO: 27814742


za cenu nejvýše přípustnou 518.000,- Kč bez DPH


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro