Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:28:47
bod č. 44. - Návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k.ú. Mošnov, obec Mošnov
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04799/RM1418/69          .....             08

1) rozhodla
o záměru města pronajmout části pozemků v k. ú. 
Mošnov, obec Mošnov, a to:

- p. p. č. 802/1 - orná půda, a to část A o výměře 792 m2, 
část B o výměře 85 m2, část C o výměře 42 m2, 
část D o výměře 17 m2, část E o výměře 54 m2 a 
část F o výměře 65 m2

- p. p. č. 813/29 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 14 m2

- p. p. č. 813/39 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 16 m2

- p. p. č. 813/55 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 
92 m2

- p. p. č. 813/64 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 22 m2

- p. p. č. 1259/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 9 m2

- p. p. č. 1465/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 3 m2

- p. p. č. 1466/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 213 m2


dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou 
č. 1 předloženého materiálu s tím, že předmětem 
nájmu budou všechny tyto části pozemků společně nebo 
kterákoliv část pozemku jednotlivě, v případě i 
více uvedených části pozemků a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro