Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:27:54
bod č. 43. - Návrh na svěření nemovité věci městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, návrh na výpovědi z nájmu
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04798/RM1418/69          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města


vyhradit si rozhodnutí označit jakožto majetek svěřený 
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle čl. 9 odst. 
1 písm. b) Obecně závazné vyhlášky č. 
14/2013, Statut města Ostravy, v platném znění


pozemek parc. č. 461/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá se 
svěřením souhlasné stanovisko


04798/RM1418/69          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města


označit jakožto majetek svěřený městskému obvodu Moravská 
Ostrava dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Obecně závazné 
vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, v platném 
znění


pozemek parc. č. 461/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava


za podmínky, že zastupitelstvo městského obvodu vydá se 
svěřením souhlasné stanovisko


04798/RM1418/69          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) a 
2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.10.2016
04798/RM1418/69          .....             08

4) rozhodla
vypovědět nájemní vztah založený 
"Nájemní smlouvou" ev. č. 3207/2013/MJ ze dne 
16.12.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.4.2014 uzavřenou mezi 
statutárním městem Ostrava a společností Ostravské 
komunikace, a. s., se sídlem Novoveská 1266/25, 
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 253 96 544,


jejímž předmětem je pronájem pozemků v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:

- parc. č. 155 - zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště

- parc. č. 156 - zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště

- parc. č. 159/1 - ostatní plocha, jiná plocha

- parc. č. 160 - ostatní plocha, ostatní komunikace

- parc. č. 3490 - ostatní plocha, ostatní komunikace

včetně všech součástí a příslušenství


v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. b) výše uvedené 
smlouvy


dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


04798/RM1418/69          .....             08

5) rozhodla
vypovědět nájemní vztahy uzavřené mezi 
statutárním městem Ostrava a společností Garáže 
Ostrava, a. s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 
1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 253 60 817, a to:


a) nájemní vztah založený "Nájemní 
smlouvou" ev. č. 0988/2012/MJ ze dne 14.3.2012, jejímž předmětem je 
pronájem části pozemku parc. č. 461/1 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 1241 m2 v k. ú. 
Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v souladu s čl. IV. odst. 2 
písm. b) uvedené smlouvy


b) nájemní vztah založený "Nájemní 
smlouvou" arch. č. 03137/1999/MJ ze dne 1.6.1999, ve znění dodatků 
č. 1 - č. 5, jejímž předmětem je pronájem části pozemku 
parc. 214/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
2013 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v souladu s 
čl. III. odst. 2 písm. b) uvedené smlouvy


c) nájemní vztah založený "Nájemní 
smlouvou" arch. č. 04123/1999/MJ ze dne 17.6.1999, ve znění dodatků 
č. 1 - č. 5, jejímž předmětem je pronájem části pozemku 
parc. č. 386 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
3300 m2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to v souladu s 
čl. III. odst. 2 písm. b) uvedené smlouvy


dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro