Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:26:00
bod č. 30. - Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 3457/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s vjezdem, návrh na záměr města pronajmout části pozemků v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04796/RM1418/69          .....             08

1) souhlasí
za vlastníka pozemku parc. č. 3457/1 - ostatní plocha, 
neplodná půda v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s 
vjezdem moderní a starší techniky HZSMSK, moderní a 
staré sanitky ZZSMSK v rámci doprovodného programu k 6. 
ročníku gastrofestivalu "Jak šmakuje Moravskoslezsko"


pro Agenturu Orange s. r. o., se sídlem Maxe Švabinského 
2239, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 268 56 425


dne 1.10.2016 od 9.00 do 17.00 hodin


04796/RM1418/69          .....             08

2) rozhodla
o záměru pronajmout části pozemků v k. ú. Stará 
Bělá, obec Ostrava, a to:


- parc. č. 2904/6 - trvalý travní porost o výměře 1.319,09 
m2

- parc. č. 2904/7 - trvalý travní porost o výměře 288,35 
m2

- parc. č. 3859/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o 
výměře 125,64 m2,


dle zákresu ve snímcích, které jsou přílohou 
č. 2/1 předloženého materiálu a zároveň si vyhrazuje 
právo kdykoliv tento záměr zrušit


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro