Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:25:22
bod č. 25. - Návrh na předání vodohospodářského majetku statutárního města Ostravy a záměr pronájmu vodohospodářských staveb
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04795/RM1418/69          .....             08

1) rozhodla
o předání vodohospodářského majetku 
statutárního města Ostrava v celkové pořizovací 
ceně 4,557.406,06 Kč v rámci Koncesní smlouvy ev.č.05691/2000/LPO 
ze dne 22.12.2000 do nájmu společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s., a to:


Dokončené investiční akce statutárního města 
Ostrava


- Vodovodní řad DN 150 včetně T-kusu DN 150/150 celkové 
délky 297,31 m, uložený v pozemcích parc. č. 2247/1, 
parc. č. 2251/1, parc. č. 2291/1, všechny v k.ú. 
Krásné pole, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována 
kolaudačním souhlasem č.42/16/VH ze dne 11.4.2016 a vybudována v 
rámci stavby "Vodovod Zauliční, posílení DTP 
Krásné Pole", ORG 7250, v pořizovací ceně 
1,203.128,78 Kč.


- Kanalizace DN 300, DN 400 včetně 7 kusů kanalizačních šachet 
celkové délky 242,20 m, uložená v pozemcích parc. 
č. 405/1, parc. č. 405/2, parc. č. 1131/1, parc. č. 1131/5, parc. č. 283/1, 
parc. č. 230, parc. č. 1128/1, parc. č. 248, parc. č. 223/2, parc. č. 354/13, 
parc. č. 354/15, parc. č. 501/5, parc. č. 501/8, parc. č. 501/9, parc. č. 
501/2, parc. č. 224/55, všechny v k.ú. Zábřeh - 
Hulváky, obec Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním 
souhlasem č. 73/15/VH/K ze dne 27.7.2016 a vybudována v rámci 
stavby "Přestupní uzel Hulváky - I. etapa", ORG 3064, v 
pořizovací ceně 2,955.299,98 Kč. 


- Vodovod DN 80 včetně 1 kusu podzemního hydrantu délky 79,4 m, 
uložený v pozemcích parc. č. 1131/3, parc. č. 269/2, parc. č. 
354/41, parc. č. 404, parc. č. 405/1, parc. č. 1131/1, parc. č. 1434/1, 
všechny v k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. 
Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem č. 62/15/VH/K ze 
dne 27.7.2016 a vybudována v rámci stavby "Přestupní 
uzel Hulváky - I. etapa", ORG 3064, v pořizovací ceně 
398.977,30 Kč.


04795/RM1418/69          .....             08

2) rozhodla
o záměru statutárního města Ostrava pronajmout 
vodohospodářskou stavbu ve vlastnictví statutárního 
města Ostrava a zároveň si vyhrazuje právo kdykoliv tento 
záměr zrušit:


Dokončená investiční akce statutárního města 
Ostrava


- Kanalizace DN 250, DN 300 včetně 4 kusů kanalizačních šachet 
celkové délky 72,2 m, uložená v pozemcích parc. č. 
641, parc. č. 805, parc. č. 635, všechny v k.ú. Poruba, obec 
Ostrava. Stavba byla kolaudována kolaudačním souhlasem 
č.83/16/VH/K ze dne 20.7.2016.


Dlouhodobý hmotný majetek, 

který statutární město Ostrava nabylo kupními 
smlouvami ev.č.2394/2016/MJ ze dne 15.9.2016 a ev.č. 2396/2016/MJ ze dne 
15.9.2016, a to:


- Jednotná kanalizace DN 200, DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 
700, DN 800, DN 1000, DN 1100 včetně 107 kusů kanalizačních 
šachet celkové délky 3 228,18 m, uložená v 
pozemcích parc. č. 2167/19, parc. č. 2167/80, parc. č. 2182/9, parc. č. 
2167/91, parc. č. 2167/64, parc. č. 2167/75, parc. č. 2148/10, parc. č. 
2167/88, parc. č. 3216/9, parc. č. 2167/87, parc. č. 2167/89, parc. č. 2352, 
parc. č. 2148/2, parc. č. 2148/4, parc. č. 2182/6, parc. č. 2182/16, parc. č. 
2167/100, parc. č. 2167/101, parc. č. 2182/25, parc. č. 2147, parc. č. 2148/9, 
parc. č. 3216/1, parc. č. 3216/5, parc. č. 3216/6, všechny v k.ú. 
Radvanice, obec Ostrava. 


- Vodovodní řady DN 80, DN 100, DN 150 včetně vodojemu o objemu 600 
m³ a tlakové stanice, 16 kusů hydrantů, 10 kusů podzemních 
armaturních šachet celkové délky 1 446,65 m, 
uložené v pozemcích parc. č. 2167/19, parc. č. 2167/67, parc. č. 
2167/80, parc. č. 2182/9, parc. č. 2182/14, parc. č. 2167/64, parc. č. 2167/75, 
parc. č. 2167/100, parc. č. 2182/25, všechny v k.ú. Radvanice, 
obec Ostrava. 


04795/RM1418/69          .....             08

3) zmocňuje
zastupující vedoucí odboru majetkového

k podepsání předávacích protokolů dle bodu 1) 
tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 30.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro