Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:24:51
bod č. 24. - Návrh na koupi vodovodního řadu, v k.ú. Nová Bělá, obec Ostrava, uzavření kupní smlouvy se spol. GANSA FINANCIAL s.r.o. a návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04794/RM1418/69          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout

o koupi vodovodního řadu PE D 90 délky 68,65 m a PE D 110 
délky 104,02 m tj. celkové délky 172,67 m, dle 
přílohy č 1A, č. 1B předloženého materiálu, 
uloženého v pozemcích v k.ú. Nová Bělá, 
obec Ostrava, a to:

- parc. č. 1523 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

- parc. č. 1526/1 - orná půda,

- parc. č. 10/9 - ostatní plocha, jiná plocha,


a uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu


s


žadatelem – prodávajícím

GANSA FINANCIAL s.r.o.

se sídlem Hasičská 930/53, Hrabůvka, 700 30 Ostrava

IČO: 285 93 197,


za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 1,- Kč vč. 
DPH


Stavební objekt byl vybudován v rámci stavby 
"Výstavba inženýrských sítí, 
Nová Bělá".


04794/RM1418/69          .....             08

2) rozhodla
na straně oprávněného, uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti - zřízení, 
provozování a údržby vodovodního řadu PE D 90, PE D 
110 v částech pozemků:


parc. č. 1523 – ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 1526/1 – orná půda,

oba v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, s vlastníkem:


GANSA FINANCIAL s.r.o.

se sídlem Ostrava – Hrabůvka, Hasičská 930/53, PSČ 700 30

IČO: 285 93 197,


dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,


za podmínky, že dojde k převodu vlastnického práva k 
vodovodnímu řadu PE D 90, PE D 110 na statutární město 
Ostrava na základě kupní smlouvy uvedené v bodě 1) tohoto 
usnesení


 


04794/RM1418/69          .....             08

3) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí

 


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro