Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:24:08
bod č. 22. - Návrh darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04793/RM1418/69          .....             08

1) doporučuje

 
zastupitelstvu města rozhodnout darovat nemovitou věc v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřenou městskému 
obvodu Slezská Ostrava, a to:- pozemek p.p.č. 261/96        
XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X 
XXXXXXXXXX XXX XX
a uzavřít darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

04793/RM1418/69          .....             08

2) ukládá
 


náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu města 
k rozhodnutí


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro