Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:23:01
bod č. 20. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava se společností UNIGEO a.s.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04791/RM1418/69          .....             08

1) rozhodla
na straně pronajímatele

o uzavření nájemní smlouvy na pozemek ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy p.p.č. 284/12, 
orná půda o výměře 227 m2 v k.ú. Michálkovice, obec 
Ostrava (ul. Sládečkova)

se společností

UNIGEO a.s.

se sídlem Místecká 329/258

Hrabová, 720 00 Ostrava

za účelem využití pozemku pro přístup a příjezd k 
části pozemku p.p.č. 4879/1, zeleň v k.ú. Slezská Ostrava, 
obec Ostrava v rámci realizace stavby "Odplyňovací vrt VM - 
OV č. 176", za nájemné ve výši 110,- 
Kč/m2/rok, tj. 24.970,- Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti 
smlouvy do 31. 12. 2016,

dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro