Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:22:29
bod č. 19. - Návrh na záměr města propachtovat Radniční restauraci a Radniční bufet v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (Prokešovo náměstí 8)
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04790/RM1418/69          .....             08

1) rozhodla
o záměru města propachtovat části pozemku parc. č. 988/2 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je budova čp. 1803, která je kulturní památkou, v k. 
ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to:


Radniční restauraci včetně vybavení, která je 
umístěná:


• v 1. podzemním podlaží prostory o celkové 
výměře  218,80 m2


(skladové prostory a zázemí pro zaměstnance), 
přesná specifikace je uvedená v příloze č. 1 tohoto 
materiálu

• v 1. nadzemním podlaží prostory o celkové 
výměře 1.114,99 m2


(restaurace s kuchyní se zázemím), přesná 
specifikace je uvedená v příloze č. 2 předloženého 
materiálu


dále je předmětem pachtu

• část pozemku parc. č. 988/2 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 2030 m2


(Zahradní restaurace a dětské hřiště s 
pískovištěm, dopadovou plochou kolem herních prvků, 
věží se skluzavkou, lanovým parkurem ze třech elementů, houpadlem 
na pružině Čtyřlístek, multifunkční sestavou a vahadlovou 
houpačkou se sedátky), přesná specifikace je uvedená v 
příloze č. 3 předloženého materiálu


součástí pachtu je inventář (možnost k 
nahlédnutí na odboru majetkovém MMO, Ivana 
Klímková 599 443 451)


Radniční bufet včetně vybavení, který je 
umístěný:


• v 1. nadzemním podlaží o celkové výměře 
123,40 m2


(bufet se zázemím), přesná specifikace je uvedená v 
příloze č. 4 předloženého materiálu


součástí pachtu je inventář (možnost k 
nahlédnutí na odboru majetkovém MMO, Ivana 
Klímková 599 443 451),


s tím, že předmětem pachtu budou uvedené prostory včetně 
inventáře, popř. část pozemku, jednotlivě,

přičemž město si v závislosti na výhodnosti nabídek 
vyhrazuje právo pronajmout i více uvedených prostor, popř. 
část pozemku nebo všechny tyto prostory, popř. část 
pozemku, i jen jednomu zájemci. Dále si město vyhrazuje 
právo tento záměr pachtu kteréhokoliv z těchto prostor, 
popř. části pozemku (a tedy i vícero těchto prostor, popř. 
část pozemku nebo i všech uvedených prostor, popř. 
část pozemku) kdykoliv zrušit.


 


04790/RM1418/69          .....             08

2) ukládá
vedoucímu odboru kancelář primátora

zajistit medializaci záměru města propachtovat Radniční 
restauraci a Radniční bufet v k.ú. Moravská Ostrava, obec 
Ostrava (Prokešovo náměstí 8) 


Zodpovídá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora
Termín: 04.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro