Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:21:58
bod č. 18. - Návrh na záměr města prodat pozemky a části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu Poruba - lokalita lehké průmyslové zóny "Nad Porubkou"
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04789/RM1418/69          .....             08

1) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část 
pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 
Poruba, a to:


- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 3083 m2, která je 
dle geometrického plánu č. 2834-115/2015 vyhotoveného pro 
k. ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 2801/169 v k. 
ú. Poruba, obec Ostrava,


nejméně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
1092/33/16 ze dne  2.5.2016 ve výši 1.050,- Kč/m2


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


04789/RM1418/69          .....             08

2) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat níže 
uvedené části pozemků v k. ú. Poruba, obec Ostrava, ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeno 
městskému obvodu Poruba, a to: 


- část pozemku parc. č. 2801/1 o výměře 1701 m2, označenou 
písmenem h

- část pozemku parc. č. 2801/13 o výměře 361m2, označenou 
písmenem i

sloučené dle geometrického plánu č. 2834-115/2014 
vyhotoveného pro k. ú. Poruba, obec Ostrava, do pozemku parc. č. 
2801/168 o výměře 2062 m2 v k. ú. Poruba, obec Ostrava,


nejméně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
1092/33/16 ze dne  2.5.2016 ve výši 1.050,- Kč/m2


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


04789/RM1418/69          .....             08

3) doporučuje
zastupitelstvu města rozhodnout o záměru města prodat část 
pozemku v k. ú. Poruba, obec Ostrava,ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřeno městskému obvodu 
Poruba, a to:


- část pozemku parc. č. 2801/125 o výměře 3175 m2, která 
je dle geometrického plánu č. 2848-43/2015 vyhotoveného 
pro k.ú. Poruba, obec Ostrava, označena jako pozemek parc. č. 2801/176 v 
k. ú. Poruba, obec Ostrava,


nejméně za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
1092/33/16 ze dne  2.5.2016 ve výši 950,- Kč/m2


a zároveň doporučuje zastupitelstvu města, aby si vyhradilo právo 
kdykoliv tento záměr zrušit


04789/RM1418/69          .....             08

4) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi

předložit zastupitelstvu města k rozhodnutí návrh dle bodů 1) až 
3) tohoto usnesení


Zodpovídá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového
Termín: 19.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro