Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:21:25
bod č. 17. - Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví SMO v k.ú. Hrabová, pro oprávněného Českomoravská distribuce s.r.o.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04788/RM1418/69          .....             08

1) rozhodla
na straně vlastníka zřídit služebnost a uzavřít smlouvu o 
zřízení služebnosti zřízení, 
umístění, provozování a údržby 
podzemního kabelového vedení 2x VN 22 kV a 
podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV, k částem 
pozemků:


parc.č. 233/6 - ostatní plocha, zeleň,

parc.č. 253/7 - ostatní plocha, zeleň,

parc.č. 253/8 - vodní plocha, vodní nádrž umělá,

parc.č. 253/30 - ostatní plocha, zeleň,

parc.č. 302/2 - ostatní plocha, zeleň,

parc.č. 302/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc.č. 302/19 - ostatní plocha, zeleň,

parc.č. 3134/4 - ostatní plocha, silnice

v k.ú. Hrabová, obec Ostrava, s oprávněným:


Českomoravská distribuce s.r.o.

se sídlem Fráni Šrámka 1217/7, České 
Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČO 246 69 504


za podmínky souhlasu Správce programu, a to Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR, dle přílohy č.3 předloženého materiálu


 


 


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro