Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:20:02
bod č. 15. - Návrh na souhlas s umístěním vodovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy s fyzickou osobou.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04786/RM1418/69          .....             08

1) souhlasí

s umístěním vodovodní přípojky do části pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ostravy:
p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice,v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, pro:
XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX
v rámci stavby "Vodovodní přípojka pro zahradu"

04786/RM1418/69          .....             08

2) rozhodla

na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - 
zřízení, provozování a údržby vodovodní přípojky k části pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Ostravy:
p.p.č. 495/1 - ostatní plocha, silnice,v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava, s 
oprávněným:
XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 
XXX XX XXXXXXX
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

04786/RM1418/69          .....             08

3) rozhodla

na straně pronajímateleo uzavření nájemní smlouvy k části pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, a to p.p.č. 495/1, ost. plocha - 
silnice o výměře 7,10 m2 v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava (ul. Koněvova)sXXXX 
XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX 
XX XXXXXXXza účelem vybudování vodovodní přípojky v rámci realizace stavby 
"Vodovodní přípojka pro zahradu", za nájemné ve výši 90,- Kč/m2/rok, tj. 639,- 
Kč/ročně, na dobu určitou ode dne účinnosti této smlouvy a skončí dnem, který 
předchází dni právních účinků zápisu služebnosti inženýrské sítě - vodovodní 
přípojky k pozemku p.p.č. 495/1, ost. plocha - silnice v k.ú. Heřmanice, obec 
Ostrava ve prospěch nájemce jako oprávněného, nejpozději však 31. 12. 2017,dle 
přílohy č. 3 předloženého materiálu

Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro