Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:19:25
bod č. 14. - Návrh na souhlas s umístěním podzemního vedení přípojky NN, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s.
(Poznámka: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04785/RM1418/69          .....             08

1) souhlasí
 


s umístěním podzemního vedení přípojky 2x NN 
0,4 kV v pozemku:


parc.č. 100/136 - ostatní plocha, jiná plocha

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, pro:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035


v rámci stavby "Ostrava 100/2, ORIO Morava, NNk"


 


04785/RM1418/69          .....             08

2) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene zřízení a 
provozování podzemního vedení přípojky 2x NN 
0,4 kV k části pozemku:


parc.č. 100/136 - ostatní plocha, jiná plocha

v k.ú. Dubina u Ostravy, obec Ostrava, s budoucím 
oprávněným:
ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035
dle přílohy č.3 předloženého materiálu


 


04785/RM1418/69          .....             08

3) rozhodla
na straně vlastníka uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene-služebnosti evid.č. 2689/2014/MJ ze dne 8.12.2014, s budoucím 
oprávněným:


ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČO 247 29 035


v rámci stavby "Ostrava, Hlučínská, KARLA, NN"


dle přílohy č.7 předloženého materiálu


 


 


 


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro