Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:17:47
bod č. 29. - Poskytnutí Stipendia města Ostrava v akademickém roce 2016/2017, schválení zásad na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2017/2018 a vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí stipendia v akademickém roce 2017/2018
(Poznámka: Hlasovvání o usnesení s úpravou)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04783/RM1418/69          .....             60

1) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o poskytnutí stipendia města Ostrava v akademickém 
roce 2016/2017 studujícím ve výši uvedené v 
důvodové zprávě předloženého materiálu


04783/RM1418/69          .....             60

2) doporučuje
zastupitelstvu města


rozhodnout o uzavření smluv o poskytnutí stipendia města Ostrava 
v akademickém roce 2016/2017 mezi statutárním městem 
Ostrava a příjemci stipendia dle bodu 1) tohoto usnesení a 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


04783/RM1418/69          .....             60

3) ukládá
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D.

předložit návrh dle bodů 1) - 2) tohoto usnesení zastupitelstvu 
města ke schválení


Zodpovídá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu
Termín: 19.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro