Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:16:01
bod č. 2. - Žádost Domova Korýtko, příspěvková organizace, IČO 70631867 o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
(Poznámka: Hlasování o variantě A))
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04782/RM1418/69          .....             86

1) rozhodla
o neprominutí odvodu uloženého za porušení 
rozpočtové kázně, který byl uložen právnické 
osobě Domov Korýtko, příspěvková organizace, se 
sídlem Petruškova 2936/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO 
70631867 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


04782/RM1418/69          .....             86

2) schvaluje
návrh rozhodnutí o neprominutí odvodu za 
porušení rozpočtové kázně dle bodu 1) tohoto 
usnesení a přílohy č. 2 předloženého materiálu a 
rozhodla o vydání tohoto rozhodnutí


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro