Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:15:12
bod č. 1.MZP - Návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele Dětského centra Domeček, příspěvková organizace, Jedličkova 1025/5, 700 44 Ostrava - Zábřeh, IČO 70631956
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04781/RM1418/69          .....             41

1) přijímá
vzdání se jmenování z vedoucího 
pracovního místa ředitele Dětského centra Domeček, 
příspěvková organizace, MUDr. Zdeňka Novotného k 
31.12.2016 a vyslovuje řediteli poděkování za práci 
vykonanou v organizaci


04781/RM1418/69          .....             41

2) schvaluje
poskytnutí mimořádné odměny MUDr. Zdeňkovi 
Novotnému, řediteli Dětského centra Domeček, 
příspěvková organizace, IČO 70631956 dle předloženého 
návrhu


04781/RM1418/69          .....             41

3) vyhlašuje
výběrové řízení na pozici ředitele Dětského 
centra Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, dle 
předloženého návrhu a přílohy č. 2 předloženého 
materiálu


04781/RM1418/69          .....             41

4) ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví

zajistit zveřejnění vyhlášení 
výběrového řízení dle bodu 3) tohoto 
usnesení, na webových stránkách 
statutárního města Ostravy a v denním tisku dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 15.10.2016
04781/RM1418/69          .....             41

5) zřizuje
komisi pro posouzení přihlášek do výběrového 
řízení a pro vlastní výběrové 
řízení na obsazení pozice ředitele Dětského centra 
Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956, ve složení:


1. Mgr. Michal Mariánek, náměstek primátora


2. Bc. Martin Pražák, předseda Komise sociální, 
zdravotní a rovné příležitosti rady města


3. Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví


4. Ing. Ludmila Hulvová, vedoucí oddělení 
ekonomického


5. MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, 
příspěvková organizace


04781/RM1418/69          .....             41

6) ukládá
náměstkovi primátora Mgr. Michalu Mariánkovi

předložit radě města výsledky výběrového 
řízení na obsazení pozice ředitele Dětského centra 
Domeček, příspěvková organizace, IČO 70631956


Zodpovídá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Termín: 30.12.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro