Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:13:09
bod č. 3.MZP - Rozhodování o námitkách a v řízeních o přezkoumání úkonů zadavatele
(Poznámka: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04778/RM1418/69          .....             90

1) svěřuje
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

rozhodovat o námitkách, podepisovat vyjádření k 
návrhům na přezkoumání úkonů zadavatele podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, a rozhodovat o 
podání odporu proti příkazu nebo rozkladu proti 
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže


04778/RM1418/69          .....             90

2) ukládá
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA

informovat radu města o rozhodnutích a podáních 
učiněných dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor
Termín: 30.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro