Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:12:06
bod č. 7.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce technického kontejneru", poř. č. 177/2016
(Poznámka: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04776/RM1418/69          .....             01

1) rozhodla
vyzvat k podání nabídky a prokázání 
splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na provedení "Rekonstrukce 
technického kontejneru", poř. č. 177/2016, pro potřebu 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje, v rozsahu dle předloženého návrhu v příloze č. 2 a 
3 předloženého materiálu


04776/RM1418/69          .....             01

2) rozhodla
o předchozím souhlasu s činnostmi ČR - Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje dle odst. 5 
článku 3 Příkazní smlouvy ev. č. 1652/2003/OFR ze dne 31. 
12. 2003, ve znění dodatku č. 1 ev. č. 1652D1/2011/KP ze dne 8. 7. 2011, 
při odeslání písemné výzvy k 
podání nabídky dle bodu 1 tohoto usnesení


04776/RM1418/69          .....             01

3) jmenuje
komisi pro otevírání obálek ve složení:


členové


1.Ing. Jan Bojko - Hasičský záchranný sbor MSK

2.Mgr. Ivana Drbohlavová - Hasičský záchranný sbor 
MSK

3.Ing. Ivana Řeháčková - Hasičský záchranný 
sbor MSK


náhradníci

1.Ing. Pavel Melecký - Hasičský záchranný sbor MSK

2.Ing. Jarmila Lokajová - Hasičský záchranný sbor 
MSK

3.Marie Regneri - Hasičský záchranný sbor MSK


04776/RM1418/69          .....             01

4) jmenuje
hodnoticí komisi a komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení:


členové

1.Ing. Jan Bojko - Hasičský záchranný sbor MSK

2.Ing. Pavel Melecký - Hasičský záchranný sbor MSK

3.Ing. Martin Nekula - Hasičský záchranný sbor MSK

4.Mgr. Ivana Drbohlavová - Hasičský záchranný sbor 
MSK

5.Ing. Jiří Šnábl - odbor kancelář primátora 
MMO


náhradníci

1.Ing. Jiří Kuczaj - Hasičský záchranný sbor MSK

2.Ing. Josef Hrbáček - Hasičský záchranný sbor MSK

3.Ing. Libor Šlachta - Hasičský záchranný sbor MSK

4.Ing. Ivana Řeháčková - Hasičský záchranný 
sbor MSK

5.Bc. Jiří Ryška - odbor kancelář primátora MMO


04776/RM1418/69          .....             01

5) rozhodla
na straně zmocnitele uzavřít dohodu o plné moci dle 
přílohy č. 4 tohoto materiálu mezi statutárním 
městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 
00845451, DIČ CZ00845451 a Českou republikou - Hasičským 
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, 
Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 
70884561, DIČ CZ70884561 k podpisu smlouvy o dílo na provedení 
rekonstrukce 1 kusu technického kontejneru pro potřebu Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje za 
podmínky, že o uzavření smlouvy rozhodne rada města v 
rámci veřejné zakázky poř. č. 177/2016 pod názvem 
"Rekonstrukce technického kontejneru"


Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro