Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:09:40
bod č. 38. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, Ostrava-Zábřeh" a "Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, Ostrava-Zábřeh"
(Poznámka: Předkládá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04772/RM1418/69          .....             50

1) schvaluje
zahájení přípravy projektu "Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 71, 
Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního 
programu, Prioritní osy 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů

04772/RM1418/69          .....             50

2) schvaluje
zahájení přípravy projektu "Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 31, 
Ostrava-Zábřeh" ke spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního 
programu, Prioritní osy 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro 
obyvatele regionů

04772/RM1418/69          .....             50

3) souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro projekt ?Rekonstrukce bytového domu Pavlovova 
71, Ostrava-Zábřeh? v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 
Prioritní osy 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů

04772/RM1418/69          .....             50

4) souhlasí
s podáním žádosti o dotaci pro projekt ?Rekonstrukce bytového domu Čujkovova 
31, Ostrava-Zábřeh? v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 
Prioritní osy 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů


04772/RM1418/69          .....             50

5) žádá
městský obvod Ostrava-Jiho zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou 
projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle 
bodu 1) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 37 v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, v případě, že zastupitelstvo 
městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 
3) tohoto usnesení

Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 30.11.2017
04772/RM1418/69          .....             50

6) žádá
městský obvod Ostrava-Jiho zajištění veškerých úkonů spojených s přípravou 
projektu a předložením žádosti o dotaci a všech jejích příloh pro projekt dle 
bodu 2) tohoto usnesení v souladu s podmínkami výzvy č. 37 v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, v případě, že zastupitelstvo 
městského obvodu rozhodne kladně o předložení žádosti o dotaci uvedené v bodu 
4) tohoto usnesení

Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 30.11.2017
04772/RM1418/69          .....             50

7) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 1) 
financování projektu v celkové výši 9 376 
tis.Kč

- v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu 
z rozpočtu SMO ve výši 4 479 tis. Kč, přičemž v částce je 
obsaženo spolufinancování ve výši 3 174 tis. Kč dle 
přílohy č. 1 předloženého materiálu


04772/RM1418/69          .....             50

8) schvaluje
v případě úspěšnosti projektu dle bodu 2) 
financování projektu v celkové výši 15 114 
tis.Kč

- v roce 2017 na zajištění předfinancování projektu 
z rozpočtu SMO ve výši 7 423 tis. Kč, přičemž v částce je 
obsaženo spolufinancování ve výši 5 174 tis. Kč dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu


04772/RM1418/69          .....             50

9) žádá
městský obvod Ostrava-Jiho zajištění spolufinancování a předfinancování 
projektu uvedeného v bodě 1) v rámci specifikace nároků na rozpočet 
statutárního města Ostrava dle bodu 7) tohoto usnesení

Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 30.11.2017
04772/RM1418/69          .....             50

10) žádá
městský obvod Ostrava-Jiho zajištění spolufinancování a předfinancování 
projektu uvedeného v bodě 2) v rámci specifikace nároků na rozpočet 
statutárního města Ostrava dle bodu 8) tohoto usnesení

Zodpovídá: Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava - Jih
Termín: 30.11.2017
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro