Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:08:46
bod č. 10. - Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva k bytovým domům na ulici Sládkova, Macharova a Palackého, svěřeným městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petra Bernfeldová, starostka Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04771/RM1418/69          .....             50

1) rozhodla
podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj 
České republiky o zkrácení vázací doby 
platnosti podmínek pro nakládání s byty 
postavenými s dotací a výmaz zástavního 
práva pro bytové domy


a) s č. p. 845 na ulici Palackého č. or. 71, který je 
součástí pozemku p. č. st. 769 v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava

b) s č. p. 846 na ulici Palackého č. or. 73, který je 
součástí pozemku p. č. st. 770 v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava

c) s č. p. 374 na ulici Sládkova č. or. 4, který je 
součástí pozemku p. č. 2310/7 v k. ú. Moravská 
Ostrava, obec Ostrava

d) s č. p. 945 na ulici Macharova č. or. 9, který je 
součástí pozemku p. č. st. 943 v k. ú. Přívoz, obec 
Ostrava,


dle důvodové zprávy a příloh předloženého 
materiálu


04771/RM1418/69          .....             50

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje

zajistit podání žádosti o zkrácení 
vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací a 
výmaz zástavního práva pro bytové domy dle 
bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 15.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro