Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:06:30
bod č. 8. - Žádost na MMR ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva pro bytové jednotky č. 1047/9 ­ ul. Baarova 2, č. 990/12 ­ ul. Boleslavova 6, č. 1082/10 ­ ul. Ludmilina 23, č. 942/7 ­ ul. Ludmilina 31, č. 1125/10 ­ Oblá 2b, vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava
(Poznámka: Předkládá: Ing. arch. Liana Janáčková, starostka městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04769/RM1418/69          .....             50

1) rozhodla
podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o 
zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací a 
výmaz zástavního práva pro bytové jednotky 
č. 1047/9 – ul. Baarova 2, č. 990/12 – ul. Boleslavova 6, 
č.1082/10 – ul. Ludmilina 23, č. 942/7 – ul. Ludmilina 31, č. 
1125/10 – Oblá 2b, vše v k. ú. 
Mariánské Hory, obec Ostrava dle důvodové zprávy a 
příloh předloženého materiálu


04769/RM1418/69          .....             50

2) ukládá
Magistrátu města Ostravy - odboru strategického rozvoje

zajistit podání žádosti o zkrácení 
vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací a 
výmaz zástavního práva pro bytové jednotky 
dle bodu 1) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 10.11.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro