Zasedání č. 201634 - 69. schůze rady města Dne 27.09.2016 10:05:35
bod č. 36. - Podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací a výmaz zástavního práva pro akci "Stavební úpravy bývalých ubytoven na byty - ul. Kubínova".
(Poznámka: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04768/RM1418/69          .....             50

1) rozhodla
podat žádost na MMR ČR o zkrácení vázací 
doby platnosti podmínek pro nakládání s byty 
postavenými s dotací a o výmaz zástavního 
práva k bytovým domům na ulici Kubínova č. p. 393, na 
parc. č. 365, č. p. 380, na parc. č. 364, č. p. 443, na parc. č. 405, č. p. 
442, na parc. č. 404 a č. p. 385, na parc. č. 443, všechny 
zapsány na LV 1381; vše pro k.ú. Heřmanice, dle 
důvodové zprávy a příloh předloženého 
materiálu


04768/RM1418/69          .....             50

2) ukládá
Magistrátu města Ostrava - odboru strategického rozvoje

zajistit podání žádosti o zkrácení 
vázací doby platnosti podmínek pro 
nakládání s byty postavenými s dotací 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a výmaz 
zástavního práva pro bytové domy dle bodu 1) tohoto 
usnesení


Zodpovídá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje
Termín: 18.10.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 10 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Pro
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro