Výsledky hlasování na zasedání č. 201632 - 68. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Macura, MBA Konaného dne 13.09.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 01. - Schválení 68. programu schůze rady města dne 13.09.2016 11 11
(Pozn: Schválení pořadu jednání - Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor)
2 30. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Mgr. Milady Božekové, ředitelky Střediska volného času, Ostrava ­ Moravská Ostrava, p.o., na Slovensko (Bratislava) a do Rakouska (Vídeň) ve dnech 22.­26.08.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Milada Božeková, ředitelka Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.)
3 24. - Ukončení projektu "Ozdravné pobyty dětí ZŠ městského obvodu Poruba ve školním roce 2015/2016" 10 10
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
4 25. - Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem - projekt "B. j. 17 PB - KODUS Ostrava, Slezská Ostrava", evidenční číslo akce 117D514000505 11 11
(Pozn: Předkládá: MVDr. Barbora Jelonková, starostka Městského obvodu Slezská Ostrava)
5 31. - Schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "Personální podpora Firemní školky města Ostravy, p.o." v rámci OP VVV 11 11
(Pozn: Předkládá: Jana Madecká, ředitelka Firemní školky města Ostravy, p.o.)
6 3. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty Mgr. Jany Secové, ředitelky Střediska volného času Korunka, p.o., do Švýcarska (Ženeva) ve dnech 28.­31.10.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
7 35. - Přehled písemností adresovaných radě města a zastupitelstvu města za období od 16.06.2016 do 07.09.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
8 39. - Poškození pěší komunikace v bermě řeky Ostravice - Odpověď na dopis Povodí Odry, státní podnik 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
9 43. - Dodatky ke smlouvám o dílo 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
10 44. - Rezignace Ing. Davida Pflegera na členství ve finančním výboru zastupitelstva města, 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
11 26. - Zahájení přípravy projektů Transformace Domova Barevný svět II. a Transformace Domova na Liščině II. 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
12 27. - Darovací smlouva - veletrh Expo Real 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
13 2.MZP - Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
14 1.MZP - Rozhodnutí o námitce k veřejné zakázce na poskytování telekomunikačních služeb na období od 1.11.2016 do 31.12.2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
15 28. - Návrh na vyřazení a likvidaci neupotřebitelného movitého majetku statutárního města Ostravy, předaného k hospodaření právnické osobě Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace a právnické osobě Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: MUDr. Petr Uhlig, ředitel Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Ing. Radek Baran, ředitel Domova Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace)
16 41. - Návrh na poskytnutí investičního a neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče v důsledku havárií v objemu 700 630,80 Kč 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS., ředitel Domova Slunovrat, Mgr. Andrea Heczko Gibejová, ředitelka Domova Magnolie)
17 4. - Návrh změny složení Řídícího výboru pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
18 23. - Poskytnutí finančních prostředků školským příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jana Secová, ředitelka Střediska volného času Korunka, Ostrava - Mariánské Hory, p.o., Bc. David Střelák, ředitel Střediska volného času, Ostrava - Zábřeh, p.o., Mgr. Kateřina Hořejší, ředitelka Domu dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, p.o., Mgr. Milada Božeková, ředitelka Střediska volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, p.o.)
19 40. - Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace CRAZY Production s.r.o. na vytvoření Fan Parku - Ostrava v rámci kvalifikačního utkání fotbalové reprezentace České republiky 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
20 8. - Předchozí souhlas rady města pro Městský obvod Polanka nad Odrou s uzavřením nájemní smlouvy 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
21 9. - Návrh na souhlas s umístěním stavby na pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy - "Osvětlení přechodu na ul. U Hrůbků v Ostravě Nové Vsi - Oranžový přechod, Nadace ČEZ" 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
22 10. - Souhlas s podnájmem bytů v domech na ul. Horní č.3030/96 a č.3036/108, Ostrava - Bělský Les 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
23 11. - Návrh na projednání žádostí týkající se budovy na ul. Střelniční 8 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
24 12. - Návrh na souhlas s umístěním inženýrské sítě do pozemku ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh na uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
25 13. - Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s právnickou osobou 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
26 14. - Návrh na uzavření smluv o zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy, pro ČEZ Distribuce, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
27 15. - Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Dial Telecom, a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
28 17. - Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú. Výškovice u Ostravy, v k.ú. Vítkovice a v k.ú. Proskovice, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
29 18. - Návrh koupit pozemek p.p.č. 677/2 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh svěřit pozemek p.p.č. 677/2 městskému obvodu Ostrava-Jih 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
30 19. - Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce s Ostravskou univerzitou v Ostravě 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
31 20. - Souhlas s provedením technického zhodnocení na majetku statutárního města Ostravy nájemcem Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
32 21. - Dodatek č. 23 ke Směrnici č. 2/2007 pro evidenci majetku 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
33 22. - Návrh na souhlas s umístěním přístřešku v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
34 29. - Návrh na vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku z účetní evidence odboru majetkového 11 11
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 42. - Návrh na záměr výpůjčky nemovitostí, návrh na souhlas se záborem veřejné zeleně a návrh na souhlas s užíváním pozemku pro DRON vše na nemovitostech v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 10 10
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 7. - Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1479/2016/OI/VZKÚ 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Mgr. Bc. Darina Daňková, jednatelka společnosti DK POKLAD , s.r.o.)
37 1.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Na Druhém a Pěší v k.ú. Muglinov", poř. č. 58/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
38 2.VZ - Veřejná zakázka "Rekonstrukce ÚČOV - Dosazovací nádrže č. 1 - 10", poř. č. 44/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
39 3.VZ - Veřejná zakázka "Přestupní uzel Ostrava-Hulváky, II. etapa, tramvajové zastávky II. (PD+AD+IČ)", poř. č. 172/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
40 6.VZ - Veřejná zakázka "Zajištění rozestavěných staveb VO", poř. č. 190/2016 11 11
(Pozn: Hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
41 6. - Předchozí souhlas rady města k nabytí nemovitých věcí (stavby garáže, pozemky, jejichž součástí jsou stavby garáží) v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. c) Statutu a s čl. 7 odst. 5 písm. d) Statutu 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
42 2. - Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ostrava, příspěvkové organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Petr Čolas, ředitel Zoo Ostrava, p.o.)
43 33. - Změna členů odborné pracovní skupiny rady města pro implementaci systému environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 a následný dohled na jeho funkčnost, dodržování pravidel zavedeného systému a jeho další zlepšování 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
44 34. - Žádost společnosti E-expert, spol. s r.o. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu životního prostředí města Ostravy na realizaci projektu "ENVIRO 2016 - Československá environmentální konference" 11 11
(Pozn: Hlasování o variantě B))
45 36. - Poskytnutí účelového neinvestičního transferu městskému obvodu Nová Bělá na spolufinancování realizaci ozdravných pobytů podpořených z dotace Moravskoslezského kraje 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
46 37. - Návrh na navýšení provozního příspěvku z důvodu navýšení hrubé mzdy zaměstnanců na rok 2016 a 2017 Zoologické zahrady Ostrava, příspěvková organizace 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí)
47 7.VZ - Veřejná zakázka "Adaptační strategie SMO - změny klimatu", poř. č. 133/2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., vedoucí odboru ochrany životního prostředí, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 32. - Úprava rozpočtu r. 2016 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
49 38. - Navržení člena představenstva společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s. 11 11
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
50 1. - Návrh na uzavření darovací smlouvy o darování dokumentů 11 11
(Pozn: Předkládá: PhDr. Blažena Przybylová, ředitelka Archivu města Ostravy)
51 5. - Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Ostravy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
52 4.VZ - Veřejná zakázka na sdruženou dodávku zemního plynu pro rok 2017 - výběr nejvhodnější nabídky včetně uzavření smlouvy 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
53 5.VZ - Zadání veřejné zakázky o sdružených službách dodávky elektrické energie pro statutární město Ostrava a městské organizace pro rok 2017 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
54 8.VZ - Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výměnu oplocení v areálu garáží MMO na ul. Pašerových 1268 v Ostravě - Mariánských Horách 11 11
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
55 ORG. - Svolání mimořádné schůze rady města dne 14.9.2016 11 11