Výsledky hlasování na zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města
Předsedajíci: Ing. Pražák, Ph. Konaného dne 06.09.2016
Pořadí hlasování Bod jednání Přítomných Pro
1 O. - Schválení programu 67. schůze rady města dne 06.09.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora)
2 1.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti OVANET a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Michal Hrotík, člen představenstva, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí, Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
3 2.VH - Výkon působnosti valné hromady v obchodní společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
4 3. - Zpráva ze zahraniční pracovní cesty Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, a Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora, do SRN (Drážďany) ve dnech 12.-14.08.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor, Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora)
5 4.VZ - Veřejná zakázka "Nákup užitkového vozidla", poř. č. 127/2016 9 8
(Pozn: Předkládá: Mgr. Zdeněk Harazim, ředitel Městské policie Ostrava, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
6 8. - Příprava projektu Podzemní kontejnery v Ostravě-Porubě II. v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Petr Mihálik, starosta Městského obvodu Poruba)
7 12. - Podání žádosti o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací Ministerstva pro místní rozvoj pro B. j. 8 Ostrava, Stará Bělá, č. p. 1068, p. č. 3602/18 a podání žádosti o výmaz zástavního práva 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta Městského obvodu Stará Bělá)
8 36. - Zahájení přípravy a schválení podání žádosti o dotaci pro projekt "stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 592 v Polance nad Odrou". 9 9
(Pozn: Předkládá: Pavel Bochnia, starosta Městského obvodu Polanka nad Odrou)
9 37. - Zahájení přípravy a podání žádosti o dotaci pro projekt "Proměna sadu Dr. Milady Horákové" v rámci Operačního programu INTERREG V-A, Česká republika ­ Polsko 2014-2020 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě B) usnesení s úpravou)
10 5. - Návrh na poskytnutí peněžitého daru v souvislosti s konáním benefiční akce METROSTAV HANDY CYKLO MARATON 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Bc. Michal Bayer, vedoucí kanceláře primátora)
11 31. - Návrh na schválení zahraniční pracovní cesty JUDr. Lukáše Semeráka, člena rady města, do SRN (Berlín) ve dnech 20.­23.09.2016 9 9
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
12 30. - Návrh procesního postupu v soudním sporu se společnostmi ALPINE Bau CZ a.s., AB Verwall s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
13 40. - Dopis členů představenstva společnsoti Dopravní podnik Ostrava a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
14 3.MZP - Návrh na úpravu platu ředitelky Firemní školky města Ostravy, příspěvkové organizace s účinností od 1.9.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
15 13. - Smlouvy o spoluvystavování a prezentaci na veletrhu EXPO REAL 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
16 14. - Souhlas s Dodatkem č.6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady pro projekt "Revitalizace přednádražního prostoru Svinov,II. etapa" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
17 34. - Smlouvy o společném vystavování a prezentaci na veletrhu MIPIM 2017 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Václav Palička, vedoucí odboru strategického rozvoje)
18 4.MZP - Veřejná zakázka "Systém sdružených nákupů statutárního města Ostrava - JŘSU" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
19 1. - Návrh na poskytnutí investičních příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti sociální péče v objemu 3.589 tis. Kč 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
20 39. - Akceptace podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost a přijetí dotace pro projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava 9 9
(Pozn: Mgr. Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
21 38. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 8 8
(Pozn: požadavek na nové hlasování)
22 38. - Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2017 9 9
(Pozn: hlasování o návrhu usnesení s úpravou)
23 25. - Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury fyzické osobě nepodnikající Eduardu Ovčáčkovi na tisk publikace 9 9
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
24 26. - Návrh Programu podpory kultury a zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostravy v letech 2017 - 2020 a návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí peněžních prostředků v oblasti kultury 9 9
(Pozn: Předkládá: Vladimír Polák, předseda komise kultury rady města)
25 27. - Žádost o poskytnutí mimořádné neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy organizaci Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Vladimír Stuchlý, předseda komise pro sport a volný čas)
26 2.MZP - Návrh na úpravu platů ředitelů příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Ostrava v oblasti školství 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Martin Štěpánek, Ph.D., náměstek primátora)
27 6. - Návrh na poskytnutí mimořádných účelových neinvestičních dotací a příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
28 7. - Výjezdní jednání komise rady města pro vzdělávání, vědu a výzkum dne 7.9.2016 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
29 11. - Žádost Ostravské univerzity v Ostravě o poskytnutí mimořádné účelové dotace na realizaci projektu "INGENIUM-Centrum podpory nadání" 9 9
(Pozn: Předkládá: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., předseda komise pro vzdělávání, vědu a výzkum)
30 15. - Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace obchodní společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., na zhotovení projektových dokumentací pro rekonstrukci areálu Bazaly 9 9
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
31 9. - Vyhlášení 3. kola výběrového řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na vzdělávání, vědu, výzkum a talentmanagement na území SMO 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
32 32. - Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace č:15_005/0000117-01, ve znění Dodatku č. 1, k projektu "MAP ORP Ostrava" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu)
33 6.VZ - Veřejná zakázka "Strategický plán SMO pro sport", poř. č. 147/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Sylva Sládečková, vedoucí odboru školství a sportu, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
34 35. - Návrh na uzavření kupní smlouvy (nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava) 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního, Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
35 16. - Souhlas vlastníka pozemku s umístěním reklamních zařízení na pozemcích v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, souhlas vlastníka pozemku parc. č. 4246/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s vjezdem 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
36 17. - Předchozí souhlas rady města pro městský obvod Ostrava - Jih s uzavřením nájemní smlouvy. Předchozí souhlas rady města pro městský obvod Stará Bělá s uzavřením nájemní smlouvy. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
37 18. - Návrh na zřízení služebností a uzavření smluv o zřízení služebností k pozemkům ve vlastnictví statutárního města Ostravy pro DIAMO, státní podnik, GEOSAN GROUP a.s. a Energie - stavební a báňská a.s. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
38 19. - Návrh na záměr města prodat objekt "TESKO barák" v k.ú. Hrušov, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
39 20. - Návrh na uzavření nájemní smlouvy k části pozemku v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice a návrh na uzavření dohody o skončení výpůjčky v k. ú. Kunčice nad Ostravicí, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
40 21. - Návrh darovat nemovité věci v k. ú. Mariánské Hory (lokalita ul. Zelená), obec Ostrava, CHARITĚ OSTRAVA 9 9
(Pozn: hlasování o usnesení s úpravou)
41 22. - Návrh směnit nemovité věci v k.ú. Stará Plesná, obec Ostrava 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
42 33. - Návrh na uzavření Dohody o zrušení věcného předkupního práva k nemovitým věcem mezi statutárním městem Ostrava a společností Železniční Cargo MOŠNOV s.r.o. 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
43 41. - Souhlas vlastníka pozemku parc.č. 4246/13 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava s umístěním stánku a vjezdem vozidla 9 9
(Pozn: Předkládá: Bc. Marie Kučinská, zastupující vedoucí odboru majetkového)
44 2.VZ - Veřejná zakázka "Cyklistická stezka Proskovická, Blanická", poř.č. 137/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
45 3.VZ - Veřejná zakázka "Příprava vodohospodářských staveb - IČ", poř. č. 158/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
46 5.VZ - Veřejná zakázka "Oprava vodovodu ul. Chrobákova", poř. č. 141/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
47 8.VZ - Veřejná zakázka "Prodloužení účelové komunikace, Ostrava-Pustkovec", poř. č. 155/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
48 9.VZ - Významná veřejná zakázka "Tramvajové mosty ul. Plzeňská II.", poř. č. 164/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
49 10.VZ - Významná veřejná zakázka "Areál ZOO - energie", poř. č. 144/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
50 11.VZ - Veřejná zakázka "Revitalizace areálu býv. kasáren Hranečník - SO 05", poř. č. 088/2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bohuslav Gembík, zastupující vedoucí odboru investičního, Ing. Eva Seborská, vedoucí odboru veřejných zakázek a kapitálových účastí)
51 2. - Regresní úhrada - návrh postupu dle § 16, odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. 9 9
(Pozn: Hlasování o variantě A) usnesení)
52 24. - Povolení výjimky ze stavební uzávěry SDD "Štola Naneta" pro stavbu "Prodloužení vodovodu ulice Lámař,k.ú. Koblov" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing.arch. Cyril Vltavský, vedoucí útvaru hlavního architekta a stavebního řádu)
53 10. - Úprava rozpočtu r. 2016 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
54 28. - Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostravy o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 9 8
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
55 7.VZ - Zadání zpracování investičního záměru stavby "Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky" 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
56 1.MZP - Návrh na úpravu počtu funkčních míst v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru strategického rozvoje 8 8
(Pozn: požadavek na nové hlasování)
57 1.MZP - Návrh na úpravu počtu funkčních míst v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru strategického rozvoje 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Břetislav Gibas, tajemník)
58 23. - Návrh na změnu Organizačního řádu magistrátu 9 9
(Pozn: Předkládá: Mgr. Renata Kolková, vedoucí odboru legislativního a právního)
59 1.VZ - Oprava místnosti ke koupání psů a oprava obkladů průchodů do výběhů 9 9
(Pozn: Předkládá: Ing. Bc. Pavel Šmátrala, vedoucí odboru hospodářské správy)
60 4. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 9 7
(Pozn: hlasování o zařazení materiálu do progamu rady města)
61 4. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 9 7
(Pozn: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
62 1.ORG - Návrh na doplnění programu 19. zasedání zastupitelstva města dne 14.09.2016 9 9