Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 11:12:47
bod č. 4. - Návrh metodiky pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017
(Poznámka: Předkládá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04706/RM1418/67          .....             07

1) schvaluje
harmonogram tvorby návrhu rozpočtu statutárního města 
Ostrava pro rok 2017


04706/RM1418/67          .....             07

2) doporučuje
zastupitelstvu města


a) vyhradit si dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů pravomoc schválit 
metodiku pro sestavování návrhu rozpočtu 
statutárního města Ostrava pro rok 2017


b) schválit metodiku pro sestavování návrhu 
rozpočtu statutárního města Ostrava pro rok 2017 dle 
předloženého materiálu


04706/RM1418/67          .....             07

3) ukládá
náměstkyni primátora doc. Ing. Ivetě Vozňákové, 
Ph.D.

předložit zastupitelstvu města návrh dle bodu 2) tohoto usnesení


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 14.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Zdržel se
ODS (Pro: 0, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Zdržel se