Zasedání č. 201631 - 67. schůze rady města Dne 06.09.2016 11:02:24
bod č. 7.VZ - Zadání zpracování investičního záměru stavby "Rekonstrukce a revitalizace Náměstí republiky"
(Poznámka: Předkládá: Ing. Břetislav Glumbík, vedoucí odboru dopravy)
Usnesení
Rada města

(č. usneseni)                         (zn. předkladatele)
04702/RM1418/67          .....             09

1) rozhodla
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu a o 
uzavření smlouvy na zpracování investičního 
záměru stavby "Rekonstrukce a revitalizace Náměstí 
republiky" za cenu 280 000,- Kč bez DPH dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu mezi Statutárním městem 
Ostrava a společností UDIMO, spol. s r.o., Sokolská třída 
8, 702 00 Ostrava, IČO 44740069


04702/RM1418/67          .....             09

2) rozhodla
o realizaci rozpočtového opatření, kterým se:


s n í ž í


investiční transfer ostatním příspěvkovým 
organizacím na:


§ 2212, pol. 6359, ORG 0000000003408, ORJ 100         o 340 tis. 
Kč


z v ý š í


budovy, stavby na:


§ 2219, pol. 6121, ORJ 100                         
   o 340 tis. Kč 


04702/RM1418/67          .....             09

3) ukládá
vedoucímu odboru financí a rozpočtu realizovat 
schválené rozpočtové opatření 


Zodpovídá: Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí odboru financí a rozpočtu
Termín: 30.09.2016
Výsledek hlasování
Přítomno: 9 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 0
ANO 2011 (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Radim Babinec : Pro Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. : Pro Ing. Tomáš Macura, MBA : Nepřítomen
Mgr. Marcela Mrózková Heříková : Pro Mgr. Kateřina Šebestová : Pro
Ostravak (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Michal Mariánek : Nepřítomen Ing. Břetislav Riger : Pro JUDr. Lukáš Semerák : Pro
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. : Pro
KDU-ČSL (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. : Pro
ODS (Pro: 1, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. : Pro